May 26, 2022

เผ ย คุณ สมบั ติ ค นละครึ่ งเฟ ส 3

หลายๆคนติดตามข่าวสารเรื่อง คนละครึ่ง เฟส 3 ล่าสุด ก.คลังเผยมาตรการเยี ย วย าCVรอบ 3 เข้าถึง 51 ล้านคนไทย

เปิ ดคุณสมบัติคนละครึ่งเฟส 3 ให้ 31 ล้านสิทธิ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า

เตรียมรองรับประชาช น 31 ล้านคนโดยในคนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2 มีประชาช นร่วมโครงการแล้ว 15 ล้านคน

ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เตรียมรองรับเพิ่มอีก 16 ล้านคน ทำให้ลดภาระค่ าใช้จ่ายประชาช น ลักษณะ Co-pay

รั ฐร่วมจ่ายครึ่งหนึ่งการซื้อสินค้ า ให้สิทธิวันละไม่เกิน 150 บ าทโดยอนุมัติหลักการแล้วให้สิทธิคนละ 3,000 บ าท

ตลอดระยะเวลาโครงการใช้จ่ายได้ถึง สิ้นปี 2564“โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผู้ที่เคยรับสิทธิแล้วในคนละครึ่งแล้วก่อนหน้านี้

ในเฟส1 หรือเฟส 2สามารถเข้าร่วมได้อีกในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยจะเปิดลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส3 ต่อไป”

ค าดว่าหากสถานการณ์CV-19ดีขึ้น ค าดเริ่มในเดือนก.ค.64นอกจากนี้ยังมีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สำหรับผู้มีร ายได้สูง

เป็น E-vocherส่วนลดสินค้ า 5,000-7,000 บ าท โดยผู้ที่รับสิทธิในโครงการยิ่งใช่ยิ่งได้จะไม่ได้รับสิทธิิโครงการ

คนละครึ่งเฟส 3 ต้องเลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่งเช่ นเดียวกับผู็้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ไม่มีสิทธิรับคนละครึ่ง

“ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ” กระตุ้นกำลังซื้อคนไทยกระเป๋าหนักเมื่อตรวจสอบโครงการคนละครึ่ง พบว่า ผูุ้มีคุณสมบัติสามารถสมัคร

รับสิทธิ มีดังนี้มีบัตรประจำตัวประชาช นและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐไม่จำกัดสิทธิผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้ว

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า มาตรการต่างๆของรั ฐเพื่อเยี ย วย าCV และกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจจะ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประชาช น 51 ล้านคน เงิ นหมุนเวียน 4แสนล้านบ าท

ขอบคุณที่มา…

p p t v h d 3 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.