May 19, 2022

รา คาทอง ปรั บ ลดล ง

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับ ร าค าทองไทยวันนี้ เปิดตลาดปรับร าค าลดลง 50 บ าท ส่งผลให้ร าค าทอง

คำแท่งขายออกบ าทละ 27,800 บ าทขณะที่ร าค าทองคำรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,300 บ าท

25 พ.ค. 64 สมาคมค้ าทองคำ ร ายงาน “ร าค าทองไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.28 น.

ร าค าปรับลดลง 50 บ าท โดยร าค าทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,700 บ าท ขายออกบ าทละ 27,800 บ าท

ร าค าทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,197.04 บ าทขายออกบ าทละ 28,300 บ าท

ร าค าทองคำ Spot เมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยปรับขึ้นแตะระดับ 1,887 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับปัจจัยหนุน

จากเงิ นดอลลาร์อ่อนค่ าลง ร าค าบิทคอยน์ลดลงและการชะลอตัวของอัตร าผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบ าลสหรั ฐ แต่ปิดตลาดทรงตัว

ขอบคุณที่มา…

p p t v h d 3 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.