May 27, 2022

ช่วยเหลือประชาช น รมว.คลัง ให้เงิ นสด คนละ 5 พัน

นับเป็นข่าวดี ที่รั ฐสภา มีการประชุมวุฒิสภาโดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้เปิ ดให้ ส.ว.ลุกขึ้นปรึกษาหารือปั ญหาต่างๆ

โดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. กล่าวว่า ตนขอเสนอเรื่องการใช้งบประมาณ

พ.ร.ก.กู้เงิ น 7 แสนล้านบ าท ซึ่งโครงการเยี ย วย าต่างๆของรั ฐบ าลที่ผ่านมา อาทิ

โครงการเร าช นะ โครงการเร ารักกันโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นโครงการที่ดี แต่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เพียงอย่ างเดียวแต่ 1 ปีที่ผ่านมากลับมีประชาช นถูกดำเนินคดีความหลายคดี และถูกกล่าวหาเรื่องการขายสิทธิ

ของเขา เพร าะเขาต้องการเงิ นไปใช้หนี้ต่างๆเช่ น จ่ายค่ าบ้ าน ค่ าน้ำ ผ่อนรถ แต่รั ฐบ าลกลับให้เงิ นไปซื้อของ

ซื้อขนม ซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง ซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้น รั ฐบ าลควรพิจารณางบประมาณกู้เงิ นที่จะออกมานี้ให้ดี

และตนขอเสนอให้ส่วนหนึ่งเป็นเ งินสดแจ กประชาช นคนละ 5,000 บ าทเพื่อไปทำอย่ างอื่นที่เขามีความต้องการ

รวมถึงยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วยซึ่งรั ฐบ าลต้องคิดถึงความต้องการของประชาช นที่ได้รับผลกระทบ

อย่ าคิดว่าเ งินจะหมุนเงิ นวงรอบเท่าไหร่อย่ างเดียวจึงฝากถึงนายกรั ฐมนตรีและกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ

ประชาช นให้ตรงเป้าและตรงใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่ างแท้จริงซึ่งหากได้รับเป็นเ งินสด ความคิดเห็นชาวโซเชียลบ าง

ส่วนบอกว่าสามารถเอาไปซื้ออย่ างอื่นได้นอกเหนือจากร้ านที่เข้าร่วมโครงการ เช่ นเติมน้ำมันรถ นำไปใช้จ่ายในการ

ไปทำงานจ่ายค่ ารถเมย์ และอื่นๆอีกที่โครงการยังไม่ครอบคลุม

ขอบคุณที่มา…

m u m k h a o

Leave a Reply

Your email address will not be published.