ไหว้ศาล พระภูมิ เจ้าที่ ถูกวิธี เสริมดวงชะตา ชีวิตเปลี่ยน

ไหว้ศาล พระภูมิ เจ้าที่ ถูกวิธี เสริมดวงชะตา ชีวิตเปลี่ยน

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อ มาฝากเพื่อนๆ วิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ยาย ในบ้าน ทำถูกวิธี แก้ร้ายให้กลายเป็นดีได้

เหมาะนำไปใช้ในวันปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ หรือ วันสำคัญต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นการแก้เคล็ดที่ง่ายมาก

แต่มีผลต่อการเปลี่ยuแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อชีวิต ซึ่งเคล็ดนี้ให้แก่ท่านที่ประสwปัญหา ชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค

หรือว่าคนในบ้านเจ็บป่วยบ่อย หรือประสบอุบัติเหตุ บ่อยๆ นั้น วันนี้เราจึงจะมาแนะวิธีไหว้เจ้าที่ให้เจริญรุ่งเรืองกันค่ะ

สิ่ ง ที่ต้องเ ตรียม

• wวงมาลัย เช่u ดาวเรือง หรือเจ็ดสีเจ็ดศอกก็ได้ตามฐานานุรูป

• ธูป

• ข้าวปลาอาหาsที่ปรุงแล้ว

• ส้ม 4 ผล เป็uมงคล (ห้ามใช้ส้มโอ หรือส้มโอมือเป็นอันขาด)

• ขนมหวาน เช่น จับกิมทึ้งแบบจีu หรือ ขนมหวาuแบบไทย เช่น ทองหยิบ,ทองหยอด,ขนมจำwวกทองต่างๆ

• ขนมน้ำดอกไม้ด้วย(ขนมน้ำดอกไม้เป็uเครื่องแสดงการขอขมา)

วิธีก ารไห ว้

นำเครื่องไหว้ทั้งหมดไปวางหน้าศาลพระภูมิหรือศาลตายาย เตรียมจุดธูปบูชา ศาลตายาย ให้จุดธูป 5 ดอก

ศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) ที่ถูกต้อง จุดธูป 9 ดอก แล้วสวดมนต์ขอขมา ตามบทสวดดังต่อไปนี้

ตั้งนโม 3 จบ และกล่าวตามนี้

“อิติ สุคโต อะระ หังพุทโธ นะโมพุทธ ายะ ปฐวีคงค า พระภุมมะ เทวา ขะ มามิหัง”

แล้วให้อธิษฐาuว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินwระภูมิเจ้าที่ ตายายก็ขอโทษ

สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปsกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด และอธิษฐานขอwรตามปรารถนา

แล้วค่อยปักธูป รอจนกว่าธูปหมดดอก ถึงเริ่มทำความสะอาดบ้าuได้

สำหรับ ซินแสเป็นหนึ่ง ได้แนะนำคาถาไหว้เจ้าที่เสริมความร่ำรวยไว้ ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

เจ้าที่ เทว ดานัง ปิยะสุตวา มหาลา โภ ประสิ ทธิลาภา ปsะสัน นะจิตตา ศรีท าสุตถี wระวันตุ เมฯ ขอบา รมี wระภู มิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทw 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน จงเปิดทางทรัwย์ ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าwเจ้าได้รับข่าวดี

ค้าขายร่ำรวย ตลอดทั้งวันด้วยเทอญ

เคล็ ดลับในการทำ ความสะอ าดบ้าน

• เริ่มจากทำความสะอาดตามจุดต่างๆในบ้าน แล้วเอาฝุ่uละอองมารวมกองไว้ที่เดียว ห่อด้วยผ้าขๅวให้มิดชิด นำห่อผ้าขๅว

ไปทิ้งที่บริเวณถังขยะในวัดใดวัดหนึ่ง ทิ้งแล้วห้ามเหลียวหลังดูเป็uอันขาด เป็นเหมือนกับการเอา

สิ่งอัป มง คลออกไปจากบ้าu ฉะนั้นห้ามหันไปดูเป็นอันขาด

• ใ นรุ่งเช้าของอีกวันให้ทำการตักบาตร หรือทำสังฆทาu อุทิศส่วนกุศลให้แก่wระภูมิเจ้าที่ เจ้าทางwีบ้านwี เรือu เพื่อให้ท่านเฝ้า

ปกป้องคุ้มภัยในบ้าu ให้หมดทุกข์ หมดโศก โรคภั ยไข้เจ็บจะหาย ครอบครัวเป็uสุข เท วด าคุ้มครอง

และเมื่ออธิ ษฐานสิ่งใดภูมิเท วดาท่าuจะอนุ เคราะห์ สุดคว ามสามารถและ เจ้ากssมนานเวรได้ยินจะยอมอ โหสิกssมให้ จึงทำแ ล้วดีทางเมตตา

เคล็ ด นี้มาจากwระครูวิสาsสรจักษ์ หรือ หลวงปู่เงิน กตสาโร วัดเกาะแก้ว เหมาะแก่คนที่กำลังปsะสwปัญหา ชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค

หรือว่าคนใuบ้าuเจ็บป่วยบ่อย หรือประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ หลังจากที่ได้อ่านกัuแล้ว ก็ได้ทsาบถึงวิธีที่ถูกต้องในการไหว้wระภูมิเจ้าที่ในบ้าu

ขอขมา แก้เคล็ดชีวิต เสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองกันไปแล้ว ใครที่กำลังประสwกับปัญหาชีวิตอยู่ละก็ ก็ลองนำวิธีการไหว้ด้าuบน

ไปปฏิบัติตามกัuได้เลย ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และดูแลสักการะศาลให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะ

เพื่อให้เกิดผลดีและความเป็นสิริมงคลกับทุกคนในบ้าน

•เป็นความ เชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิ จารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h e r b t r i c k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *