June 22, 2022

เตรียมรับเงิ น 31 พ.ค. นี้ สำหรับ ม.33 เร ารักกัน

ม.33เร ารักกัน เงิ นเยี ย วย า 1,000 บ าทงวดสุดท้าย สำนักงานประกันสังคม

โอนเข้าแอปเป๋าตังวันไหนเช็ กที่นี่ เมื่อวานนี้ (27พ.ค.) กระทรวงการคลัง ได้โอนเงิ นเยี ย วย า

เร าช นะงวดสุดท้ายจำนวน 1,000 บ าทให้กับกลุ่มแอปเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายสำหรับเป็นค่ าสินค้ า

กับร้ านค้ าร่วมโครงการสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. แล้ว ม.33เร ารักกัน สำนักงานประกันสังคม

โอนเงิ นเยี ย วย างวดสุดท้าย จำนวน 1,000 บ าทให้กับผู้ประกันตนผ่านแอปเป๋าตังวันไหนนั้น

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้รวบรวมไว้ดังนี้โอนงวดแรก วันที่ 24 พ.ค. จำนวน 1,000 บ าท

โอนงวดสุดท้าย วันที่ 31 พ.ค. จำนวน 1,000 บ าท สำหรับม.33เร ารักกันผู้ประกันตน

ได้รับสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 9.27 ล้านค นใช้จ่า ยได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64สำหรับม.33เร ารักกัน

รอบแรก สำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายเงิ นเยี ย วย าให้กับผู้ประกันตนม.33เร ารักกัน ดังนี้

ครั้งที่ 1 วั น ที่ 22 มี.ค.64 จำนวนเงิ นที่ได้รับ 1,0 00 บ าท

ครั้งที่ 2 วั นที่ 29 มี.ค.64 จำนวนเงิ นที่ได้รับ 1, 000 บ าท

ครั้งที่ 3 วัน ที่ 5 เม.ย. ม64 จำ นวนเงิ นที่ได้รับ 1,0 00 บ า ท

ครั้งที่ 4 วั นที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิ นที่ได้รับ 1, 000 บ าท

คุณสมบั ติผู้ได้รั บสิทธิ

สัญชา ติไ ทย

เป็นผู้ประ กันตน ม33 หรือเ คยเป็นผู้ประกันต นมาตร า 33 เมื่อ วันที่ 19 ม.ค. 64

ไม่เป็นผู้ถื อบัตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ

กับฐ านข้อมู ลกระทร วงการคลัง

ไม่เป็น ผู้ได้รับสิทธิ ร าช นะ

กับฐานข้ อมูลกระท รวงการคลัง

ไม่เป็ นผู้มีบัญชีเงิ น ฝากรวมทุกบัญชี เกิน 5 00,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j

Leave a Reply

Your email address will not be published.