June 28, 2022

เกิด 4 ราศี มีเกณฑ์ รับทรั พย์

ร าศีพิ จิก

การทำ ลายล้ าง เป็นคนเจ้าค ารม เหน็บแนม โทสะร้ าย

ขยันขันแข็ งปรัชญา นักสืบ ศัลยแพทย์ ครู และนักค้ าข องเก่า

ร าศี สิงห์

กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่ อมั่น มีศรัทธาแรงกล้า

และสามารถดึงดูดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า

นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

ร าศีก รกฎ

การหวั่นไหวใ นอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ ปกปิด

มิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดระวังเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร

มีค วามอดทนต่อความย ากลำบ ากเสมอ เหมาะที่จะเป็นนักแสดง

นาฏศิลป์ แพ ทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

ร าศีมัง กร

ความทรหดอดทน มักสามารถจัดตังองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป

อย่ างไม่กลัวอันตร าย เฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ

ผู้ปกครองประเทศ นักการทูต นักอุตสาหกร ร ม กสิกร ร ม

วิทย าศาสตร์ หนักเอาเบ าสู้ ค้ าพืชผลและของป่า

•เป็นความ เชื่อส่วน บุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published.