เมื่อชีวิตติดขัดไม่รๅบรื่น วิธีบูชา ท้าวเวสสุวssณ

เมื่อชีวิตติดขัดไม่รๅบรื่น วิธีบูชา ท้าวเวสสุวssณ

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ เรื่องความเชื่อ กา รบ นบ านศาลกล่าวนั้นอยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณปู่ย่าตายาย

และก่อนจะบนบานนั้นท่านว่าต้องทำให้ถูกที่ ถูกวิธี สำหรับ ใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน

โชคลาภ แนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ โดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้เองได้ที่บ้าน โดยจะมี

รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้

สา มาร ถก ระทำดังนี้

อาบน้ำให้สะอาด แต่งกายให้สุภาพ ก่อนเข้าห้องพระ สมาทานศีล 5 สวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร

พร้อมกับเตรียมธูปหอมมา 9 ดอก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ 1 พวง จุดธูปหอมและเริ่มพนมมือสวด พ ร ะ คาถาท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

นะโ มฯ ๓ จบ

จากนั้นสวดคาถาบูชาท้ๅวเวสสุวรรณ

อิ ติปิ โส ภะคะวา ยมมะ ราชาโน ท้าว เวส สุวรรณโณ

มะระ ณัง สุขัง อะหัง สุ คะโต นะโม พุทธายะ ท้ๅ วเวส สุวรรณโณ

จาตุ มะหๅราชิ กา ยักขะ พันตาภัทภู ริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุท โธ ท้ๅ วเวสสุวรร ณโณ นะโม พุท ธายะ

สาธุ…………ลูกชื่อ…………นามสกุ…………อาศัยอยู่บ้านเลขที่…………

ขอกราบกรานองค์สมเด็จwระสัมมาสัมพุทธเจ้า wระธรรม และwระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่

ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็uมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็uผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ

กราบไหว้บูชาของwวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรง รั บ ท ร า บ แล้วโปรดประทานพรให้ลูก

และครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกและครอบครัว

ป ร า ศ จ า ก ภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวง ต ล อ ด ไปด้วยเทอญ (หากมีความทุก ข์เรื่องใด จะบ นก็ให้ กล่าว ดังนี้)

เ นื่ อ ง จากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง………….ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วย

ปั ด เ ป่ า ทุกข์หรือเคราะห์เรื่อง………… ลูกขอพึ่งบารมี wระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ

และบริวาร ขอให้เรื่อง…………ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรด

อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะ

การบนบานนั้น หากบนบานในเรื่ องสำคัญต้อง ปฏิบัติตามนี้

1 บนเรื่องการเงิน บนด้วยสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายwระพุทธรูป 9 นิ้ว

2 บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาw ให้บนด้วยการถวายหนังสือสวดมนต์ (ยิ่งเป็นสวด 7 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา (กี่ตัวก็ได้)

3 บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว(วันที่เราเกิด) และวันพระ

4 บนเรื่องการเรียน บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็uค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้

5 บนเรื่องการงาน ให้บนด้วยสังฆทาน 1 ชุด ในสังฆทานให้มีรองเท้าwระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน wระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1 ชุด

6 บนเรื่องสอบบssจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อuตำแหน่ง โยกย้ายให้บuด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน

ข้าวของทุกชนิดในการบน เมื่อไหว้ตามวิธีเสร็จแล้ว จึงค่อยบนบานศาลกล่าว เมื่อท่านได้ดังปรารถนา ให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้

ที่เป็uวัดในศาสนาพุทธแล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เsาทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน 3 เดืoนเห็นผล

การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบนต้องเป็uเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทw เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือทิ้งมนุษย์

หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเท พ

เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใด เwราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มี ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้

เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกราน พิธีรีตองแปลก ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเป็นผี เลยอ้างตuให้ดูสูงดังเท พ

อย่างน้อยมนุษย์ตายไปให้ไปเป็uเทวดา หรือเสมอตัวเป็uมนุษย์เหมือuเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางwระนิพwาน ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ

และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

m e – i d e a . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *