June 22, 2022

อา นิส งค์จาก การสวดม นต์

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับสวดมนต์มาาฝา กเพื่อนๆ การสวดมนต์เป็นการกล่าวคำสิ่งศัก ดิ์ สิทธิ์

เพื่อที่จะทำให้ตัวผู้ส่วนนั้นได้รับผลอนิสงจากการสวดมนต์ ได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม การสวดมนต์

สิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงในปัจจุบัน ผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำในทุกวันทุกคืนนั้น

ย่อมได้บุญได้กุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง

บท สว ดมนต์ก่ อนนอน

อะระ หัง สัมมาสัมพุทโธ ภะค ะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเ ทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สวาก ขาโต ภะคะ ะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปั นโน ภะคะ วะโต สาวะ กะสังโฆ สังฆัง นะม ามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา

มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง

ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา

รีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูป

ทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

กราบ 3 ครั้ง

ประโย ชน์ที่ ได้รับจากการสวดมนต์

ผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำนั้นทางการแพทย์ในสมัยใหม่ได้รองรับแล้วว่า การสวดมนต์จะทำให้ตัวเราเกิดเป็นความสุขได้

ในจิตใจของเรา จะทำให้ร่างกายมีการผลิตส า รความสุขออกมา ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีใบหน้าที่สดใส

สังเกตได้ว่าผู้ใหญ่บรรพบุรุษของเรานั้นมีอายุยืนมาก เพราะท่านได้สวดมนต์อยู่เป็นประจำในทุกๆวัน

ไม่เหมือนคนปัจจุบันที่จะห่ า งเหินกับการสวดมนต์มาก เป็นการบำเพ็ญภาวนาที่จะทำให้ตัวผู้สวดนั้นมีสมาธิมีจิตใจ

ที่แจ่มใส มีกำลังมีความคิด การอ่าน แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ เกิดเป็นผลบุญจากการแผ่เมตตา

การสวดมนต์เสร็จนั้นมีการถ่ายเมตตาให้กับตนเองและให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเกิดเป็นผลอนิสงค์บุญเกิดขึ้น

ได้สูงสุด กับตัวเราได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำนั้นย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอมา

เพราะเป็นผู้ได้สร้างก ร ร มดีจากการสวดมนต์และจากการแผ่เมตตา ความเป็นสิริมง คลให้กับตนเองให้กับคนในครอบครัว

เรื่องร้ายๆที่จะเข้ามาก็จะช่วยปัด เป่าไปได้จนหมด ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำ นาจในการดลบันดาลใจ

ให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต และสร้างความเป็นมง ค ลให้กับตัวผู้สวด ยิ่งส่วนมากก็จะยิ่งมีศิริม ง ค ลที่เพิ่มมากขึ้น

จะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จมีชีวิตที่เจริญยิ่งขึ้นไป

•เป็นความเชื่อส่วนบุคค ลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ไ ด้ คิ ด ก็ คิ ด ไ ด้

Leave a Reply

Your email address will not be published.