May 19, 2022

เกิด 4 วันนี้ ดว งจ ะ มีโช คลาภ

คน ที่เกิ ดวั นพุธ

สำหรับคนที่ เกิ ดในวันพุธ ช่วงมกราคมที่ผ่านมานั้น ดูเหมือนว่าคุณต้อง

เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ยกับการทำงาน เป็นอันดั บ 1 ของปีเลย ก็ว่าได้

ช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนช นเดือนหาเงิ นไม่พอใช้เลย ขั ดสนอยู่ตลอด

มี ที่ยืมมาเป็นปี แล้วก็ยังคืนไม่หมดแต่ไม่ต้องห่วงไป ดว งของคุณจะกำลัง

ห่างหายไป ห่างหายไปในที่นี้

คนที่เกิ ดวั นจันทร์

ผู้ที่เกิ ดใน วั น จั น ท ร์ รู้สึกไหมว่าในช่วงที่ผ่านมานั้น คุณเยี่ยมมากๆ

ใน โ ล ก ของดว งโช คด วงลาภ ดีอย่ างมาก อีกทั้งยังต้องมานิดหน่อย

ในเรื่องของภาระห นี้สิน ที่จะต้องชำระ เงิ นหามาได้เท่าไหร่ ก็รู้สึก

าจะไม่พอ ค่าเช่าค่าหมุนเวียนต่างๆ หาเงิ นไม่ทัน เดือนชนเดือนในช่วง

1-3ปีที่ผ่านมานี้ คนที่เกิ ดในวันจันทร์ ผูกดว งโช คด วงลาภ

หยิบจับอะไรจะ ประสบความสำเร็จ เสมอๆ ขอให้เชื่อในคำ

ทำนายแล้วทำตามจะเกิ ดผลที่สุด

คนที่เ กิ ดวันอังคาร

สำหรับดว งของ ผู้ที่เกิ ดในวันอังคาร ในช่วงที่ผ่านมา นั้นดว งคุณ

จะต้อง พบโ ชคแต่ก็ไม่พบเป็นเพราะว่า คุณยัง มีผล ก ร รม บังไว้อยู่

คุณยังไม่ได้ทำงานที่ผู้ทำนายบอก แนะนำว่า ให้ไปอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล

ให้กับ เจ้ากรรมนายเวรโดยไว หากได้สาบ าน หรือปฏิญาณตน อะไรไว้

ก็ให้รีบแก้โดยด่วน อย่ าให้เกินเดือน 3หาทำตาม ที่บอกแล้วนั้น

ชีวิตคุณจะดีขึ้น แบบไม่คาดคิด แล้วจะต้องมาขอบคุณหมอดูอย่ าง

ค นที่เกิ ดวัน อาทิตย์

ผู้ที่เกิ ดใน วันอาทิตย์ บอกแล้วว่าในช่วง 2เดือนที่ผ่านมานั้น คุณจะต้องพบ

กับความทุ กข์ที่ไม่อาจบอกใครได้ แม้ในเรื่องของ การงานก็ตาม คุณรู้สึกแ ย่มาก

กับเพื่อนร่วมงานโดนเอารัดเอาเปรียบ ไปซะทุก อย่ าง การเงิ น ก็ยังติดขัดอยู่

บ้ าง ในช่วงที่ผ่านมามีหนี้มีสินเต็ม ไปหมด แต่ว่าไม่ต้องห่วงไปแล้ว ดว งของคุณ

จะต้องประสบกับ โช คลาภ ดว งดาวได้ เลื่อนผ่าน นำโช คลาภวาสนา เข้ามาในชีวิตคุณ

ดว งของคุณจะดีขึ้น เป็นไหนไหน ทำอะไรก็จะ เยี่ยมยอดไปหมด หากในช่วงต้นเดือนนี้นั้น

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้ วิจา รณญาณใน การอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h u b k u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published.