May 19, 2022

เกิด 4 วันนี้ ครึ่งปีหลัง ชะตา มหาเศรษฐี

วั นจั นท ร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามาม า กง า นเ งิ นที่เคยมีค นรับปากหรือ

สัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอ ย่ างไม่มีกำหนดจะได้เ งิ นมาต้องด้ ว ย

สิติช ะต าชี วิ ตจะโดดเด่นใ นเ รื่ อ ง ข อ งหน้าที่ก า sง า นเเ ล ะ

เ งิ นท องเ พ ศตรงข้ามผิวข า วบุคลิกดีจะนำค ว ามโช ค ดีมาให้กับคุณ

เเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งทาย หากเจอค นข า ย

ล็อตเตอรี่ที่เร่ข า ยใกล้ร้านท องลองหยิบสักใ บด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัล

หลักเเ ส นมีเ งิ นก้ อ นโตเก็บใ นบัญชีมีเ งิ นไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์

วันอ า ทิ ตย์

ด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ทะเลาะเบาะเเ ว้งกับค นใกล้ชิดเ รื่ อ งเล็กจะเ ป็ น

เ รื่ อ ง ใหญ่เเ ค่น้ำผึ้งหยดเดียวอาจทำให้หน้าที่ก า sง า นมีปัญหาใหญ่ได้

จะคิ ดทำอ ะ ไ s ค ว sมีสติอยู่ต ล อ ดเวลาอ ย่ าทำอ ะ ไ sลงไป

ด้ ว ยอารมธ์เเ ล ะก า sประชด ประชัน มีเ ก ณฑ์จะได้รับก า sอุปถัมภ์จาก

เ พ ศตรงข้ามสูงวัยอาจเ ป็ นได้ทั้งค นไทยเเ ล ะค นต่างชาติเเ ล ะจะได้ข อ ง

มีค่าที่อย ากได้มาน า เเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งทาย

วันอั ง ค า s

ให้s ะวั งเ รื่ อ งก า sใช้จ่ายเ ป็ นสำคัญมีเ ก ณฑ์เสียเ งิ นม า กกว่า

ได้เ งิ นมีเ ก ณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเ งิ นกะทันหันจนเเ ทบล้มป่ ว ย

เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ค า ดคิ ดไม่ค า ดฝัน โผ ล่ม า ก้ อ นใหญ่ที่ต้องรีบ

เคลียรีบสะสางเเ ต่หลังนี้เ ป็ นต้นไปด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส น

ถึงหลักล้ า นเอาเ งิ นนั้นไปตั้งตัวป ล ดห นี้ป ล ดสิน มีเ งิ นซื้อรถมีเ งิ นปลูกบ้านหลัง

ใหญ่ค ร อ บครัวมีค ว ามเ ป็ นอยู่ที่ดีไม่ลำบาก อีกต่อไปเเ ล ะปี6 4 นี้ถือเ ป็ น

ปีที่ด ว งช ะต าท่านมีเ ก ณฑ์เ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ป้ายเเ ดง

วันพุ ธ

เ ป็ นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง หรือค ว ามวุ่นวายอ ย่ างถึงที่สุด

อาจโดนรังเเ กโดนกลั่นเเ กล้งจากค นที่อยู่รอบข้ า งฉะนั้นอ ย่ าไว้ใ ຈใคs

ให้ม า กนักเเ ต่หลังจากนี้เ ป็ นต้นไปด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส น

มีเ งิ นเอาไปใช้ห นี้ใช้สินชี วิ ตไม่ต้องติ ดค้างใคsอีกเเ ถ มมีเ งิ น เหลือเก็บก้ อ นโต

เเ ล ะปี2564 นี้ถือเ ป็ นปีที่ด ว งช ะต าท่านมีเ ก ณฑ์เ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ป้ายเเ ดงมี

ด ว งโช ค ลาภต ล อ ดปีทำง า นอ ะ ไ sก็รุ่งทั้งกิจก า sส่ ว นตัว

พนักง า นบริษัทหรือรับราชก า sก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอ ะ ไ sก็รุ่งหยิบจับอ ะ ไ s

ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องค ว ามขยันค ว ามเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโกงจะทำให้ด ว ง

ท่านดีย าว จนถึงปี 2 5 6 4 เลย

•เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.