May 27, 2022

เกิด 4 นักษัตร มีเกณฑ์ สิ่งรอคอยจะสำ เร็จ มีโชคดวงกำลังมา

ปีระกาฟ้าเปิดทาง

ในเดือนนี้ คนปีระกาจะได้ผลตอบแทนจากความเหน็ดเหนื่อย

ที่อย่ างคุ้มค่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงทำไปก่อนหน้าที่เริ่มส่งผลในทางที่ดีมากขึ้น

โดยเฉพาะความมั่นคงในชีวิตจะมีก้าวหน้าอย่ างเห็นได้ชัดขอให้มุ่งมั่นพากเพียร

เต็มที่

การงาน : ผลแห่งการทำงานอย่ างหนักมาตลอด

จะทำให้ได้ปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นให้สูงขึ้น

โครงการงานที่ได้ทำไปแล้วเริ่มส่งผลที่ดีกลับมาอย่ างเห็นได้ชัด

จะได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่สำคัญเพิ่มขึ้นด้วย

ปีขาลโชคใหญ่

ในเดือนนี้ คนปีขาลถือว่าด วงกำลังดีขึ้นตามลำดับ ในเดือนนี้จะ

มีการเปลี่ยนแปลงในทางดีมากขึ้น

โดยเฉพาะด้านหน้าที่การงานจะมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาให้

ได้ทำและจะประสบความสำเร็จจากการได้รับแรงสนับสนุนเป็นอย่ างดี

การงาน : กำลังเด่นมากจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือ

จากองค์กรเป็นอย่ างมากจะมีการมอบหมายงานที่สำคัญให้ดูแลและได้

แสดงฝีมือความสามารถอย่ างเต็มที่ หากทำสำเร็จก็จะมีความเจริญก้าวหน้า

ปีวอกชะตาเศรษฐีใหม่

ในเดือนนี้ คนปีวอกสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงทำไปแล้วก่อนหน้านี้ เริ่มจะผลิ

ดอกออกผลกลับมาให้ได้ชื่นใจสิ่งที่เฝ้ารอคอยมานานก็อาจจะได้รับข่าวดี

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านที่อยู่อาศัย การเดินทางต่างถิ่นก็จะมีเข้ามา

การงาน : ถือได้ว่าเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น

ผลของงานที่ทำจะได้รับการประเมินในทางที่ดีอย่ างแน่นอน มีโอกาสก้าวหน้

าจะได้ปรับเลื่อนขั้นตำแหน่งหรืออาจจะได้งานใหม่ตามที่คาดหวังเอาไว้

ดวงดีปีฉลู

ในเดือนนี้ คนปีฉลูอาจจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่กำลังเฝ้ารอคอย ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การเรียนการสอบแข่งขัน การงาน จะมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางที่ดีกว่าเดิม รวมถึงด้านความรักที่สดใสขึ้น

การงาน : หากคิดจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่ในช่วงนี้ ถือว่ามีโอกาสจะได้ตาม

ที่หวังเอาไว้โดยเฉพาะคนที่หวังจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การทำธุรกิจสิ่ง

ใหม่จะเริ่มต้นไปได้ด้วยดีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้น

•เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณใ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

t o d ay

Leave a Reply

Your email address will not be published.