21 มิถุนา นี้ ข่าวดี รับเงิ น 7000 บ าท

21 มิถุนา นี้ ข่าวดี รับเงิ น 7000 บ าท

วันนี้มีข่าวดีมาฝาก เปิ ดร ายละเอียดโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เตรียมเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์ 6 โมงเช้า

ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า วันนี้คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกร รมการกลั่นกรองการ

ใช้จ่ายเงิ น กู้โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการลดภาระค่ าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ

“โควิด-19” ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ครอบคลุมประชาช นประมาณ 51 ล้านคน โดยประชาช นแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการ

ดังมีร ายละเอียด ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ 3

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องก ารความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือฯ)

3. โคร งการ “คนล ะครึ่ง เฟส 3”

4. โครงการ “ยิ่ง ใช้ยิ่งได้”

สำหรับ โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นโครงกา รใหม่ที่มี วัตถุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการกระตุ้นการบริโภค

ภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่ าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน

ที่ชำระเงิ นค่ าสินค้ าหรือบริการ ได้แก่ ค่ าอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้ าทั่วไป, ค่ าบริการนวด, สปา, ทำผมทำเล็บ

ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และย าสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการจดทะเบี ยนภาษี

มูลค่ าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ จะได้รับวงเ งินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเลกทรอนิกส์ (e-Voucher)

โดยวงเงิ นใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บ าทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิไม่เกิน 5,000 บ าทต่อคนต่อวัน

และจะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บ าทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บ าทแรก

ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บ าทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บ าท

ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงิ นใน g-Wallet

ทุกต้นเดือนถัดไปโดยไม่สามารถแลกเป็นเ งินสดได้ โดยวงเงิ นสำหรับการดำเนินโครงการรวม 28,000 ล้านบ าท ซึ่งค าดว่าจะมีเม็ดเ งิน

ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิ น 268,000 ล้านบ าทอย่ างไรก็ตาม ทั้ง 4 โครงการดังกล่าว ค าดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้เร็วที่สุดในวันที่ 1 ก.ค. จนถึง

วันที่ 31 ธ.ค. 2564 อย่ างไรก็ดี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดขอโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

การดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้จ่าย กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทร าบต่อไป

นอกจากนี้ สำหรับการลงทะเบี ยนและการใช้จ่ายของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีร ายละเอียดและระยะเวลาดำเนิน

โครงการในเบื้องต้น ดังนี้

1. ประชาช นผู้สนใจที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาช นลงทะเบี ยนเข้าร่วม “โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3″

ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 และ ”โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้” ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

โดยผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงิ นอิเลกทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (g-Wallet)แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถลงทะเบี ยนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการส่วนประชาช นที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ

ผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่ต้องการเข้าร่วมทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประสงค์จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการ

หนึ่งแทน จะต้องลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2564

และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

2. ประชาช นที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช นที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็ม

ของธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)(ธนาค ารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช นกับธนาค ารกรุงไทยฯ

หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext และเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้ านค้ าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น”

ที่เข้าร่วมแต่ละโครงการได้ในเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประชาช นสามารถใช้จ่ายเงิ นเพื่อนำมาคำนวณสิทธิได้ในช่วงเดือนก.ค. จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

และใช้ e-Voucher ได้ในช่วงเดือนส.ค. จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564สำหรับผู้ประกอบการร้ านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น.โดยผู้ประกอบการ

ที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรั ฐที่มีแอปพลิเคชัน ” ถุงเงิ น” แล้ว ลงทะเบี ยนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/

โครงการอื่นลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบี ยนของธนาค ารกรุงไทยฯ.

ขอบคุณที่มา…

t h a i r a t h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *