May 28, 2022

ก่อนลงสมัคร มาดู เงื่ อนไข รับ เงิ น 7 000

นับเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ สำหรับ โครงการ คนละครึ่ง เปิดให้ลงทะเบี ยน รับเงิ น 3,000 บ าท

โดยภาครั ฐร่วมออกให้ 50% วันละ 150 บ าท แล้ว ในวันที่ 14 มิถุนายน ขณะที่หลายคน เลือกจะสมัครร่วม

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มากกว่า และสามารถเลือกใช้ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ทำให้หลายคนต้องศึกษาเพื่อหาข้อมูลดังกล่าว

สำหรับโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ให้สิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ชำระเงิ นค่ าสินค้ าหรือบริการ ได้แก่ ค่ าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้ าทั่วไป

ผ่านจีวอลเล็ต บนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง กับผู้ประกอบการ โดยจะได้รับวงเงิ นสนับสนุนในรูปแบบบัตรกำนนัล หรือ E voucher

ไม่เกิน 7,000 บ าทต่อคน โดยจะคืนเ งินใน G-wallet ทุกต้นเดือนถัดไป ไม่สามารถแลกเป็นเ งินสดได้ จำกัดวงเงิ นใช้จ่าย

เพื่อคำนวณสิทธิ ไม่เกิน 5000 บ าท ต่อคน ต่อวัน หรือ 60,000 บ าท สามารถใช้จ่ายเ งินเพื่อนำมาคำนวณสิทธิได้ในช่วง

เดือนกรกฎาคม-30 กันย ายน 2564และใช้ e-Voucher ได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-31 ธันวาคม 2564

เงื่อ นไข ร่วมโ ครงก าร

1.ประชาช นผู้ส นใจที่มี สัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูร ณ์ขึ้นไป

2.มีบั ตร ประจำตัวปร ะชาช น

ขั้นตอ นกา รลงท ะเบี ยน

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มเปิดลงทะเบี ย นตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ในเวลา 06.00-22.00 น.ของทุ กวัน

กรณีเคยเข้าร่ วมมาตรการ หรือโครงก ารของรั ฐ ที่มีแอพพ์ ป๋าตัง

• สามารถล งทะเบี ยนผ่านแอพพ์เป๋าตั งหรือเ ว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

• รอ SMS แจ้ง ผลก ารลงทะเบี ยนภายใน 3 วันทำการ

กร ณีไม่ เคยเ ข้าร่วมมาตรก ารหรือ โครงการ ของรั ฐ

• สามารถลงทะเบี ยน ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งใด้.com

• รอ SMS แจ้งผลการลง ทะเบี ยนภายใ น 3 วันทำการ

• ดาวน์โหลดแ อพพ์เป๋าตัง เพื่อยืนยั นตัวตนใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เริ่มใช้จ่ายจาก G-Wallet ในร้านค้ าที่ร่วมโครงการ

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บ าท/คน/วัน

ยอดใช้จ่าย 40,000 บ าทแรก ได้รับ E-Voucher คืน 10% ยอดใช้จ่าย 40,001-60,000

ได้รับ E-Voucher คืน 15% โดยริ่มรับ E-Voucher ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม-7 ตุลาคม 2564

และสิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับ E-Voucher วันที่ 30 กันย ายน 2564 ทั้งนี้ ผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง

หรือยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และผู้ใช้สิทธิโครงการเราช นะผ่านบัตรประชาช น

โดยสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น

ขอบคุณที่มา…

m a t i c h o n

Leave a Reply

Your email address will not be published.