May 21, 2022

5 นักษัตร นี้ มีเกณฑ์ จะร ว ยมาก

ปีจอ

คนที่มีนิสัยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร

แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอช่วงนี๊ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครมากเกินไป

เพร าะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบหรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้

ปีกุน

ปีนักษัตรนี๊ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงสารและชอบช่วยเหลือ

ผู้อื่นอยู่เสมอแต่มักโดนเอาเปรียบ เพร าะความขี้สงสารของคุณนี่หละ ที่มักนำความเดือดร้อน

มาให้คุณเสมอหลายปีที่ผ่านมาคุณลำบ ากและเหนื่อยมามาก ดว งชะต าของคุณมีเกณฑ์หมด

เคร าะห์หมดโศก แต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนอกจากนี๊หลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ด วง

โช คลาภโดดเด่นมาก มีโอกาสได้จับเงิ นหลักแสนหลักล้านในเดือนนี๊จะถูกหวยก็ได้จากการค้าขาย

หรือการทำงานบอกได้เลยว่ามีเข้ามาแน่นอน

ปีชวด

ปีนี๊มักเป็นคนขยันปรับตัวเก่งและมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่ างรวดเร็ว การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่

ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะ

ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือร าบรื่นเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปทำดีเข้าไว้มาก

และให้คิดดีอยู่เสมอเดี๋ยวคนที่คิดร้ ายก็จะแพ้ภั ยตนเองและหลีกหนีหายไป หรือถึงคิดร้ ายก็

ไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่คิดอิจฉาตาร้อนเท่านั้นเอง และหลังจากปลายเดือนนี๊ไปแล้ว ด วงชะต า

ของคุณมีเกณฑ์จะพบกับความสำเร็จที่ดี

ปีระกา

เป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่งๆ มักหาความรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมี

อุปสรรคเยอะหน่อยมีคู่แข่งในทุกด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรค

มีคนคอยขัดขวางแต่ไม่ต้องสนใจเพร าะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว

เพร าะด วงชะต าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปส่วนด วงเกี่ยวกับโช คลาภ

มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโต มีโอกาสถูกหวยรว ยเบอร์ด้านการงานจากนี๊ไปจะมี

โอกาสได้ขยับขย ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้น

แถมยังมี คนเข้ามาคอยช่วยเหลือ ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมมาก

และมีเงิ นเข้ามามากขึ้น

ปีเถาะ

คนเกิ ดในปีนักษัตรนี๊ส่วนมากเป็นคนใจดี นิสัยดีเป็นมิตรกับคนรอบข้าง

ไม่คิดร้ ายกับใครและด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือ

คุณอยู่เสมอเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยังเป็นคนด วงแข็งอีกด้วย

ที่สำคัญดว งหลังจากเดือนนี๊จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือ

ในด้านต่างทั้งการเงิ นการงานรวมไปถึงการใช้ชีวิต ดว งชะต าจะดีขึ้น

จะมีโช คลาภวาสนาส่ง ด วงยังมีเกณฑ์ถูกหวย อย่ าลืม เสี่ ย งโช คกันเอาไว้บ้ าง

อาจถูกร างวัลใหญ่ได้จับเงิ นล้าน

•เป็นควา มเชื่อส่ วนบุค คลโปรดใช้วิ จารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s o m c h o o n

Leave a Reply

Your email address will not be published.