May 27, 2022

มาดู เงื่อนไข โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับเงิ น 7000.-

นับเป็นอีก หนึ่งโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันที่ 19 มิถุนายน 2564

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเ ปิดให้ประชาช นผู้สนใจลงทะเบี ยนวันแรกในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ์

คุณสมบัติผู้ มีสิทธิเข้าร่ว มโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

• สัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาช น อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

• ไม่ใ ช้สิ ทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

• ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแ ห่งรัฐ หรือได้รับ สิทธิโครงการเพิ่มกำลั งซื้อให้แก่ผู้ที่ ต้องการค วามช่วยเหลือเป็นพิเศษ

วิธีล งทะเบี ยนโ ครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เร าเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เร าช นะ ม.33 เร ารักกัน เร าช นะ

สามารถลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการข้างต้นสามารถลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เมื่อประชาช นลงทะเบีย น

เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน โดยก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตน

เพื่อใช้ G-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ด้วยบัตรประจำตัวประชาช น

โดยผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช น สามารถยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาค ารกรุงไทย จำกัด มหาช (ธนาค ารกรุงไทยฯ)

หรือตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาค ารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้

ทั้งนี้ เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายเพื่อชำระค่ าสินค้ าหรือบริการ ได้แก่

ค่ าอาหาร เครื่องดื่ม

สินค้ าทั่วไป

ค่ าบริการนวด สปา

ทำผมทำเล็บ

(ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอ ลก อฮ อล์ ย าสูบ บัตรกำนัล (Gift voucher)

บัตรเงิ นสด (Gift card) และสินค้ าหรือบริการที่เป็นการชำระค่ าสินค้ าหรือบริการล่วงหน้า

เพื่อรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) กับร้ านค้ าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน ถุงเงิ น

ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันย ายน 2564

ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น. โดยวงเงิ นใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์ E-Voucher

ไม่เกิน 60,000 บ าทต่อคน ซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บ าท

ต่อคนต่อวันและจะได้รับสิทธิ์ E-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บ าทต่อคน ตลอดระยะเวลา

โครงการโดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 – 40,000 บ าทแรก ได้รับ E-Voucher

ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 4,000 บ าทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่

40,001 – 60,000 บ าท ได้รับ E-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย

แต่ไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน อย่ างไรก็ตาม สิทธิ E-Voucher จะคืนเป็นวงเงิ นเข้าใน

G-Wallet ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไปสามารถใช้จ่ายด้วย E-Voucher ที่ร้ า นที่เข้าร่วมโครงการ

ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่สามารถแลกเป็นเ งินสดได้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. มีจำนวนผู้ประกอบการร้ านค้ าที่ลงทะเบี ยน

เข้าร่วมโครงการกว่า 29,734 ร าย โดยสำหรับผู้ประกอบการร้ านค้ าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ได้แก่ ร้ านค้ าทั่วไป ร้ านอาหารและเครื่องดื่ม ร้ านธงฟ้า

ร้ าน OTOP ผู้ประกอบการบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่มสามารถลงทะเบี ยน

เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. – 22.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือสาขาธนาค ารกรุงไทยฯ

ขอบคุณที่มา…

s i a m s t r e e t

Leave a Reply

Your email address will not be published.