May 28, 2022

เกิด 3 นักษัตร มีเกณฑ์ โช คมีมาก ประตูทรัพย์เปิดรับ

ปีข าล

ช่วงนี้ไปจะหมดเคร าะห์ หมดโ ศ กแล้ว จะมีโ ช คลาภจะเข้ามาหาแทน

ส่วนด ว งก็จะดีขึ้น ทั้งเงิ นและความรัก จะได้คู่ที่ดี พบความสุขความเจริญ ผลบุญจะประคะบประคอง ให้ครอบครัวมีความสุข

ปีกุ น

จากที่ไม่มีเ งินเก็บเลยมาทั้งชีวิต เดือนช นเดือน หาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้

จากนี้ไปจะต้องขยันทำหมาหากิน อย่ างสุจริต แล้วโ ช คชะต าจะเริ่มเข้าข้าง

ช่วยนำพาด ว งให้ประสบความสำเร็จ มีลาภจากการเ สี่ ย งโ ช คมากขึ้น

ปีมะ เส็ง

ต้องเป็นคนตั้งมั่น ขยันตั้งใจ ทำมาหากินมากขึ้น และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

จะได้มีรับทรั พย์แ บ บไม่ค า ดคิด จะป ล ดหนี้สินที่อยู่เยอะภายในปีนี้ได้แน่นอน ส่วนด ว งการเงิ นในปีนี้ จะค่อนข้างสดใส เป็นผลดี

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.