คนบารมีสูงจะไม่เลื่อนผ่าน อ่านแล้วได้บุญ โชคใหญ่จะมาเยือน

คนบารมีสูงจะไม่เลื่อนผ่าน อ่านแล้วได้บุญ โชคใหญ่จะมาเยือน

บทความนี้แนะนำให้เพื่อนๆ อย่าเลื่อนผ่าน ดังคำที่พระท่านในหลายแห่งเคยบอกว่าไว้ว่า…

ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการ สุขกายสบายใจทุกอย่างราบรื่น ไม่มีแรงกดดันใดใดวันนี้แอดมิน

ได้ไปขอพรพระท่านจากวัดแห่งหนึ่งในไต้หวัน พระอาจารย์ก็เลยให้พรมา 10 ข้อ เพื่อทำให้เรามีโชคในชีวิต ดังนี้

1.ของที่สู ญเสี ยไปแล้ว ไม่จำเป็น ต้องไปแย่ง คืนมา

พระอาจารย์ต รัสว่า: ที่จริงสิ่งข องที่สูญหายไปนั้น เดิมทีมัน ก็ไม่ใช่ของของคุณ ไม่จำเป็นต้องไปอาลัย

ยิ่งไปกว่านั้นไม่จำเป็นต้องพยายามไขว่คว้าเอามันกลับคืนมาหรอก

2.หากรู้สึก ชีวิตเหนื่อ ຍ แล้วจะผ่อ นคลาย ยังไงดี?

พระอาจารย์ตรัสว่า: เมื่อชีวิตเริ่มเหนื่อຍ ครึ่งหนึ่งของชีวิตก็เพื่อมีชีวิตอยู่รอด อีกครึ่งหนึ่งก็ เพื่อความปรารถนาแ ละการเปรียบเทียบ

3.เมื่อ วานกับวันนี้ เราควรจะฉวย โอกาสเวลาไว้อย่ างไร

พระอาจารย์ตรัสว่า: อย่าให้อะไ รที่เกิดขึ้นเมื่อว านมาส่งผลกระทบ ต่อวันนี้ของเรา

4.คุณคว รปฏิบัติต่อต นเองและผู้อื่น อย่ างไร

พร ะอาจารย์ตรัสว่ า: ดีกับต นเองหน่อย เพราะชี วิตบนโลกนี้สั้นนัก ดีกับคนรอ บข้างหน่อย หากมีชาติหน้า เราอาจไม่ได้พบกันอีกแล้ว

5.คุณค วรจะมีมารยาทอย่างเป็นธรรมชา ติ

พระอาจารย์ ตรัสว่า: “การข อโทษ ข ออภัย” เป็ นความจริงใจชนิดหนึ่ง “ไม่เป็นไร” คือลักษณะความประพฤติตัว

หากคุณ ให้ความจริงใจ แต่ไม่ได้รับความประพฤติตอบ ถ้าเช่นนั้นก็ได้แต่บอกว่า ฝ่ายตรงข้ ามแสดงความเขลาแ ละความหยาบคา ย

6.อะไรคือควา มสุขที่สมดุลและความเ ศร้า?

พระอาจ ารย์ตรัสว่า: คนเรามีหั วใจดวงเดียว แต่ในหัวใ จมี 2 ห้อง ห้ องหนึ่งมีความสุขอาศัยอยู่ อีกห้องหนึ่งมีความเศร้าอาศัยอยู่

อย่าหัว เราะเสียง ดังไป เพราะจะได้ไม่ไปร บกวนห้องที่ความเศร้าอาศัยอยู่

7. ทำอย่างไรจึง จะเรียกว่า เป็นคนตรงไ ปตรงมา ซื่ อสัตย์

พระ อาจารย์ตรัสว่า: ขอเพี ยงแค่เท้า ของคุณยังอยู่บนดิน ก็อ ย่ามองข้ามค วามดีของต นเอง ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าโอ้อวดความดีจนลืมตัว

8.มีคนกล่า วไว้ว่า กาลเวลาจ ะเป็นตัวทำให้ความรักลด น้อยลง คุณคิดอ ย่างไร?

พระอาจารย์ต รัสว่า: ความ รักทำให้คน ลืมเวลา และเวลาเองก็ ทำให้คนลืมความรักได้

9.หากคนรักกั นไม่สามารถอยู่ร่วมกันไ ด้จะทำอย่ างไร?

พระอ าจารย์ตรัสว่า: หากอยู่ร่วมกันไม่ ได้ก็ไม่ต้องอยู่ เพราะชีวิตค นคนหนึ่งก็ไม่ได้ยา วมากมายอะไร

ขอใ ห้ฉวยโอกาสใช้เว ลาแต่ละวันให้ดี คุ้มค่าที่สุด เพราะการ ที่คนคนหนึ่งจะพบคนที่รักนั้นไม่ง่ายเลย นี่คือคำขออวยพรของพระอาจารย์

ขอให้โชคดี ราบรื่นติดต่อกัน ลาภลอยมาเทมา เรื่องหัวใจก็ราบรื่น ความฝันเป็นจริง สิ่งที่คิดก็เป็นจริง

ความรักราบรื่น พบรักแท้ จับมือกันจนแก่เฒ่า ทุกอย่างกลายเป็นมงคล ร้อยพันหมื่นเรื่องจะราบรื่น

ใครขอก็จะได้รับพร สมความปรารถนา ความฝันเป็นจริง ความคิดเป็นจริง มีแต่ฤกษ์งามยามดี มีความสุข

และมีสุขภาพดี ขอให้เป็นไปตามพรหมลิขิต มีความชื่นชมยินดีและสันติสุข

••เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

17trav el / LIEK R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *