2 นั กษัตร ชะต า พลิก จากร้ ายจะก ลายเ ป็นดี

2 นั กษัตร ชะต า พลิก จากร้ ายจะก ลายเ ป็นดี

ปีมะเมีย

เป็นคนรักและหยิ่งในศักดิ์ศรี

มักมีบุคลิกที่โดดเด่นวางท่าเป็น

เสมอโดยเฉพาะงานสังคม

จะต้องดูดีและเด่นเสมอ บุคคลที่

เ กิดในปีมะเมีย มักจะมีเรื่องทุกข์ใจ

เรื่องคิดมากอยู่ไม่หาย

และส่วนใหญ่เป็นไมเกรนมากที่สุด

ชีวิตของคนที่เกิ ดในปีมะเมียมัก

จะมีภาระหนักชาวมะเมียมีความเก่ง

ในตัวค่อนข้างสูงทำอะไรมักเร่งรีบ

และจริงจังเสมอ ชอบการแข่งขันหรือเอาชนะ

กับทุกอย่ าง แม้กระทั่งความรัก

แต่เป็นที่น่าแปลก มะเมียกว่าจะมีความรัก

ที่ดีมักจะเลือกผิดอยู่เสมอ

ปีมะโรง

นที่เกิ ดในปีนี้มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดี

คนจีนเชื่ อว่าคนที่เ กิดปีมังกรคือคนที่มีบุญมาเกิ ด

เป็นคนพูดจาดีใครก็ชอบพูดเพร าะมีวาทศิลป์ฉลาด

ในการพูด ปีมะโรงเนี่ยเป็นปีที่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมคนเป็น

ปีนักษัตรที่ไม่โง่ชอบมากเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์เรื่อง

ความรักความใคร่ เพร าะไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ดูเป็นคน

อบอุ่นใจดีมีเสน่ห์มีคนอย ากเข้าหามาเป็น มิตรด้วย

โบร าณว่าคนที่เ กิดในปีมะโรงถ้าเ กิดในกลางวันดี

มากมีคนอุปถัมภ์ชีวิตจะมีความสุขสำร าญตกทุ กข์

ได้ย ากไม่นานก็มีคนมาช่วย

•เป็นคว ามเชื่อส่ วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *