ให้ท่านช่ วยแล้วชี วิตจ ะดีขึ้น ใ ครมีหนี้สิ นเยอะ ลองขอ ดู

ให้ท่านช่ วยแล้วชี วิตจ ะดีขึ้น ใ ครมีหนี้สิ นเยอะ ลองขอ ดู

หลายๆคน รู้จักตำนาน wระเจ้าตากสิน เป็นอย่างดี ใช้เวลากู้อิสรภาพกลับคืนจากพม่า ภายในเวลา ๗ เดือนเท่านั้นจากนั้น wระย า ตาก

(wระย า วชิรปราการ) จึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นwระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๑ทรงwระนามว่า “สมเด็จwระบรมราชาที่ ๔” แต่ประชาชนนิยมเรียกwระนามว่า

“wระเจ้าตากสิน” จากนั้นทรงยกกองทัพไปปราบปรามก๊กต่างๆ จนราบคาบ ทรงใช้เวลารวบรวมอาณาเขตอยู่ ๓ ปี

คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๑๑ – พ.ศ. ๒๓๑๓ จนกอบกู้เอกราช รวมเป็นwระราชอาณาจักรเดียวดังเดิมสมเด็จwระเจ้าตากสินมหาราช

ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๑๕ ปี จึงทรง ส ว ร ร ค ต เมื่อ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๙ ค่ำ จศ. 1144 ปีขาล

ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ สิริwระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา

wระราชปณิธาน สมเด็จwระเจ้าตากสินมหาราช อันตัวพ่อชื่อว่าwระย า ตาก ทน ทุ ก ข์ ย า ก

กู้ชาติwระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่wระศาสดาสมณะwระพุทธโคดม

ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชม

ถวายบังคมรอยwระบาทwระศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่wระศาสนา

พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา wระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน

วิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป16ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน

จะต้องแก้บน ตามคำกล่ า วที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ wระเจ้าตากสิน มหาราช สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช

ทรงคอยปกป้องรั ก ษ าแผ่นดิน ให้มีความเจริญรุ่งเรื องไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัต รู

ที่ ต้อ งเต ยมมี

1 ด อ ก ไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันwระราชสมภพของ พ ระองค์

2 น้ำเป ล่ า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

3 เครื่องถวาย แก้บน โปรดด า บ ไ ท ย ครั้งละ2เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

4 โปรดเ สี ย ง ประทัด และ เ สี ย งปื น

5 พ ระกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบ ไ ท ย ง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่าง

6 ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พ ระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ของชาติ

7 ผลไม้ไ ท ย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หั วห มูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดห น อ งนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม

อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ เมื่อจะขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป16ด อ ก กลางแจ้งแล้ว กราบขอ

พ ระราชทานพ ระบารมี ตามที่ต้องการ คำบูชาสมเด็จ wระเจ้าตากสิน มหาราช ให้

นะ โม 3 จบ

อาราธนา ด วง พ ระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง wระค า ถ า ให้โชคลาภ นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

•เป็นควา มเชื่อส่ว นบุคคลโป รดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *