May 21, 2022

เกิด 2 ร าศี ประตูทรัพย์ เปิดรับ ชะตาฟ้าเข้าข้าง

ร าศีพิ จิก (เกิ ดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

หน้าที่การงาน : หลังจากที่ดาวเสาร์ย้ ายออกจากด วงชะต า

ของชาวร าศีพิจิกก็ส่งผลทำให้ชาวร าศีพิจิกได้กลับมาหายใจหาย

คอสะดวกอีกครั้ง ช่วงนี้ผ่านชาวร าศีพิจิกอาจเกิ ดอาการเบื่อๆ

เซ็งๆ อย ากจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เต็มที่เพร ะมีอุปสรรค เบื่องานเดิม ๆ

เบื่อสิ่งเดิมแต่ตอนนี้ด วงเริ่มดีขึ้นแล้ว อุปสรรคที่มีกำลังจะคลี่คลายไป

ความสำเร็จครั้งใหญ่กำลังจะเข้ามาแทนที่โดยเรื่องงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี และเปลี่ยนแปลงแบบหนัก ๆ

โดยความสำเร็จที่คุณจะได้นั้นจะเป็นความสำเร็จที่

เ กิดจากตัวคุณเองไม่ได้มีใครยืนมือเข้ามาช่วยเหลือ

ร าศีพ ฤษภ (เกิ ดระหว่าง 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

หน้าที่การงาน : ในช่วงที่ปีที่ผ่านมาชีวิตชาวร าศีพฤษภเหมือนขึ้น

เขาลงห้วยตลอดเวลาไม่มีวันไหนเลยที่จะได้ทำงานแบบสบ าย ๆ ต้องเจอ

กับปั ญหาอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาแต่ขอให้ชาวร าศีพฤษภใจชื้นได้ด วงชะต า

ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากมีปั ญหาก็จะคลี่คลายจากร้ าย

กลายเป็นดี ขอบอกเลยว่าชาวร าศีพฤษภต้องพย าย ามหาเพื่อนหา

connection เยอะ ๆ เพร าะเพื่อนฝูงคนรู้จักนี่แหละที่จะพาคุณไปสู่ด วงดาวที่คุณวาดฝันไว้

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.