May 28, 2022

ขอพรไม่ ต้องยาว คำกล่าวอธิษฐาน คำเดียว ได้รับ ครบทุกอ ย่าง

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ บุญ มาฝาก คำอธิษฐานแบบสั้นๆแต่จะได้พรครบในทุกสิ่งอย่าง เวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผล

ตามที่ต้องการ?คนส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ทำบุญก็มักจะกล่าวคำอธิษฐานว่า ขอให้รวย ให้มี สุ ข ภาพแข็งแรง ให้ได้เลื่อนตำแหน่ง

ให้มีเงินทอง มีความรักที่ดี มีครอบครัวที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีคำอธิษฐานที่ง่ายและสั้นได้ครบทั้งวงจรและเป็นประโยชน์

มากกว่านั้นมาก“ห ล ว งปู่ดู่ พรหมปัญโญ” เขาจะได้สอนเกี่ยวกับในเรื่องนี้เอาไว้ว่าเวลาที่คนเรานั้นทำบุญให้อธิษฐานอย่างสั้นๆ

ไปเลยว่า ขอให้พบแ ต่ความดี …ไม่มีความทุ ก ข์

ความหมายของคำว่าความดี ล้วนครอบคลุมไปทั้งหมด ทั้งความร่ำรวย สุ ข ภาพที่ดี การมียศฐา บรร ด าศักดิ์ มีคนรักและคนเมตตา

มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตพบเจอแต่เรื่องราวที่ดี ปัญหาต่างๆจะไม่มีเข้ามา ในส่วนไม่มีความทุ ก ข์นั้นก็จะหมายถึงว่า

เป็นการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปหมดทุกอย่างไม่มีทุ ก ข์ไม่มีอุปสรรคต่างๆ ไม่มีโ ร ค ภัย ไ ข้เ จ็ บ

ไม่มีปัญหาต่างๆที่เข้ามาเป็นปัญหาชีวิตและที่สำคัญนั่นก็คือการที่ได้พบแต่ความดี ที่มีคุณค่าตรงที่ว่า

แม้แต่ตัวเรานั้นจะขอพรจนร่ำรวย แต่ถ้าไม่มีความดี เงินนั้นก็อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้

แม้จะมียศฐ า บรร ด า ศักดิ์ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูง แต่ถ้าตัวเรานั้นปราศจากความดี

อาจจะเอาตำแหน่งนี้ ไป รั ง แกคนอื่น สุดท้ายชีวิตก็จะไม่เจริญการขอให้พบแต่ความดี

จึงเรียกได้ว่าเป็นพรอันสำคัญที่สุดที่จะทำให้พบเจอแต่ความดี สำหรับผู้ที่จะพบกับความดีได้

ก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาพอที่จะรู้ได้ว่าความดีมีประโยชน์มากที่สุด เมื่อตัวเรานั้นมีปัญญาแม้จะเกิดมายากจน

ก็สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างปัญญา สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีเงินทอง แม่ถ้าเกิดมาไม่มีก็สามารถที่จะใช้ปัญญาที่มี

ทำงานจนได้ตำแหน่งใหญ่โต จนมีเงินมีทองกลายเป็นที่รักของคนอื่นๆคนรอบข้างได้

และสิ่งสำคัญคือ เมื่อมีปัญญาก็จะรู้ได้เองว่า สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

ความดีที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรทำ เมื่อทำความดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกข้างหน้า

ใครอยู่ใกล้ชิด ก็จะมีความสุขไปด้วย ฉะนั้น เวลาทำบุญครั้งใด ก็ให้อธิษฐานง่าย ๆ ไปเลยว่า

“ขอให้พบแต่ความดี…ไม่มีความทุ ก ข์”

ขอบคุณที่มา…

m o o m s a b a a y

Leave a Reply

Your email address will not be published.