May 26, 2022

บุค ลาก รการแพ ทย์ ติด CV-19 รวด 39 ราย ทั้งที่ ฉี ดครบ 2 เข็ม

หลายๆคนยังไม่กล้าฉดวัคซีน เรื่องด้วยหลายๆสาเหตุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า

สืบเนื่องจากกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติด CV-19 นั้น (ซึ่งน่าจะฉี ดวั คซี นครบ 2 เข็ ม

เกิน 2 สัปดาห์แล้วเกือบทั้งหมด) ขอเรียนให้ทราบทันที ที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้ อ โรงพยาบาลได้ทำการแยกเจ้าหน้าที่

เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและทีมสอบสวนโร คได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้ อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้ อทั้ง สิ้น 39 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ ทั้งนี้ โรงพยาบาล

ได้มีการประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกัน เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบา ด

โดยกำหนดมาตรการดังนี้

1. กำหนดให้พื้น ที่หอผู้ป่ว ยอายุรกรรม เป็นพื้นที่คว บคุม งดรับผู้ป่ว ย

2. กำหนดให้ ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้ 1 คน เน้นย้ำให้เป็น คนเดิม และงดเยี่ยมทุกกรณี

3. บุคล ากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติด CV-19 อย่างเคร่งครัด

4. มีการเฝ้ าระวังในบุคลากร ที่มีอาการไข้ ไ อ เจ็ บคอ ให้หยุดงา นทันที

5. โรงพ ยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการ ลดคว ามเสี่ย งที่จะเกิด ขึ้น

ขอบคุณที่มา…

เ พ จ เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก โ ร ง ห ม อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.