May 21, 2022

หมอเตื อน หน้า กากผ้าไม่ป ลอดภั ยแล้ว

นับเป็นเรื่องราวเตือน ภัยใกล้ตัว เมื่อ พ.อ.(พิเศษ) นพ.ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ ที่ปรึกษาแผนกโร คติดเ ชื้อ โรงพย าบาลพระมงกุฎเกล้า

เปิดเผยถึงสถานการณ์ โควิ ด ในช่วงขณะนี้ว่า ประชาชนทั่วไป ไ ม่ควรสวมหน้ากากผ้าอีกต่อไปแล้ว โดยให้เห ตุผลดังนี้

“วันนี้ สถานการณ์เปลี่ยนไป มองไปทางไหน น่าสงสัยว่าจะมีคนที่มีเ ชื้ออยู่ ดังนั้น การที่ยังส่งเสริมการใช้หน้ากากผ้า

สำหรับประชาชนทั่วไป น่าจะไม่ปลอดภั ยเสียแล้ว ข้อเสี ยอีกประการของหน้ากากผ้า คือ ไ ม่มีสันโลหะที่ใช้คีบดั้งจมูก

ดังนั้นพูดไปหลุดไป อารมย์เดียวกับใส่ surgical mask แล้วไ ม่ปรับลวดตรงสันจมูกให้แนบกับใบหน้า หน้ากากที่ดี ต้องสามารถปรับให้แนบ

กับหน้าให้มากที่สุด ดังนั้น รัฐต้องเร่งจัดหา หน้ากากอนามัยในระดับ surgical mask แบบที่แพทย์พย าบาลใส่กัน จำหน่ายในราคาถูก

หรือแจกจ่าย พร้อมประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้อง แก่ประชาชนทั่วไปโดยเร็ว อย่างทั่วถึง ไ ม่ว่าเชื้ อจะกลายไปไหน ไ ม่ว่าวัคซีนตัวไหน

จะด้อยค่าลง แต่หน้ากากอนามัย ที่ได้รับการใช้อย่างถูกต้อง ไม่เคยทำให้ผู้ใช้ผิดหวัง.”

ขอบคุณที่มา…

s a n e r k h a o

Leave a Reply

Your email address will not be published.