May 21, 2022

สิงค โปร์ ไม่ ให้สิทธิ ผู้ฉี ด ‘ซิโนแวค’ เหมือนวัคซีนอื่น ชี้ ไ ร้ เอกส ารยืนยันประสิทธิภาพ

ล่าสุด 30 มิ.ย. 2564 – เดอะสเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ออกข้อบังคับพิเศ ษสำหรับผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค

จะไม่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจเชื้อ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคนเป็นจำนวนมาก เหมือนกับวัคซีนยี่ห้ออื่น ๆ

ที่อยู่ในโครงการฉีดวัคซีนระดับชาติของสิงคโปร์รายงานระบุว่า วัคซีนซิโนแวค เป็นวัคซีนทางเลือกที่สิงคโปร์นำเข้ามาให้ประชาชนได้ฉีด

แต่ซิโนแวคจากประเทศจีน ไม่ได้ถูกบรรจุในโครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า วัคซีนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ

ซึ่งรวมถึงซิโนแวคนั้น ไม่มีเอกสารที่เหมาะสมที่ยืนยันประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า

หรือสายพันธุ์อินเดียที่รู้จักกัน ทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจะได้รับการยกเว้น

จากการตรวจเชื้อโควิดก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงสด งานแสดงสินค้า รวมถึงงานแต่งงาน เป็นต้น

สำหรับโครงการวัคซีนของรัฐบาลสิงคโปร์ มีเพียงวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA เข้าร่วมอย่าง ไฟเซอร์และ โมเดอร์นา เท่านั้น

ขอบคุณที่มา. . .

ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published.