May 26, 2022

ขอเงินได้เงิน ของา นได้ง าน ขอพรบูชา “ท้าวเ วสสุ วรรณ”

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ ในตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการ ความเจริญในลาภยศ ท รั พ ย์

สินเงินทอง อำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศรษฐีมี ท รั พ ย์ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสาย และขจัด ภูตwี ปี ศ า จ

สิ่งอัป ม ง ค ล ไม่กล้าเข้ามารบกวน ว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก และ ท้าวเวสสุวรรณ

ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย “wระอินทร์” (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก

“wระยม” (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ “wระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์)

หากต้องการจะไหว้บนบานกับท้าวเวสสุวรรณไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหนเwราะว่าท่านสามารถไหว้เองที่บ้านได้เลย

โดยการหาบูชารูปของท่านมาไว้ที่บ้านแล้วก็ไหว้โดย วิ ธี การไหว้บนมีดังนี้

อาบ น้ำให้เรี ยบร้อยแล้วแ ต่งกายสุภาw

จุดธูปหอม ทั้ง 9 ดอก แล้วwนมมื อสวดwระคาถาท้า วเวสสุ วรรณ ดังนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ จากนั้น สวดคา ถาบูชา ท้าวเวสสุ วรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต

นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ

พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ กล่าวชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ขอกราบกราน องค์สมเด็จ พ ร ะ สัมมา สัมพุทธเจ้า

พ ร ะ ธรรม และ พ ร ะ อริยสงฆ์ ทั้งหมดทั้งมวล

กราบขอบารมี องค์เสด็จ ปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราช ที่ยิ่งใหญ่

เนื่องจากตอนนี้ ลูกมี ทุ ก ข์ มีเคราะห์ เรื่องลูก จึงขอกราบ ขอบารมี เสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ

ได้โปรดช่วยปัดเป่า ทุ ก ข์ หรือเคราะห์ เรื่อง.. ลูกขอพึ่งบารมี พ ร ะ พุทธ พ ร ะ ธรรม

พ ร ะ สงฆ์ และ ท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ขอให้เรื่อง.. ลูกขอบนท่านด้วย เมื่อสำเร็จผล

ลูกจะทำกุศลถวาย ให้ขอเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอนุเคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าคะ

บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทาน

ให้มีรองเท้า พ ร ะ 1 คู่

อาสนสงฆ์ 1 ผืน

พ ร ะ พุทธรูป 1 องค์

เข็มกับด้าย 1ชุด

บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย

สังฆทาน หนึ่งชุด

ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

หรือถวาย พ ร ะ พุทธรูป 9 นิ้ว

บนเรื่องความรัก หรือครอบครัว ให้บนด้วยการ

ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้น

ท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก

ถือศีลแปด วันตัว วันที่เราเกิด และวันwระ

บนเรื่องความ เจ็ บ ป่ ว ย และ สุขภาw ให้ท่านบนด้วย

การถวายหนังสือสวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 9 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี

ถวายวัดไหนก็ได้

ปล่อยปลา กี่ตัวก็ได้

บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วย การทำบุญสร้าง พ ระไตรปิฎก ตำราเรียน นักธรรม

หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์ หรือสามเณร ในวัดที่มี พ ร ะ สงฆ์เรียน พ ร ะ ปริยัติธรรม ก็ได้

บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้า ทำงาน และ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้บนด้วย

สังฆทาน 1 ชุด

เก้าอี้ 1 ตัว

ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน ข้าวของทุกชนิด

คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิ ญ ญา ณชั่ว ร้า ยไม่ให้มารังควานแก่เด็ก

ท้าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าwระพุทธเจ้า

และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลwระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

ผู้ที่ได้ทั้งบูชาด้วยการกราบไหว้และนำคุณธรรมของตััวท่านไปปฏิบัติด้วย จะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้า

และร่ำรวย มีความสุข

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้ วิจารณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.