May 21, 2022

พิษ ณุโลก สั่งปิดโรงงาน 7 วัน หลังติดเชื้อแล้ว 16 ราย

หลายๆคนติดตามข่าว สถานการณ์อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว โรงงานอุตสาหกรรม

ที่พบผู้ติดเชื้อ covid-19 เป็นเวลา 7 วัน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการกักตัวผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงงานแห่งนี้ ขณะนี้ 16 รายเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2564

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อหารือประเด็นสำคัญเร่งด่วน กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในโรงงานอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก (โรงงานไทยแอโรว์ ต.หัวรอ

อ.เมืองพิษณุโลก โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดสายไฟในรถยนต์) โดยรอบแรกตรวจพบผู้ป่วย 1 ราย เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564

มีการเก็บตัวอย่างเชิงรุก 330 คน ผลเป็นลบทุกราย และกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง 14 วัน ตรวจซ้ำ 2 ครั้ง ผลเป็นลบทุกรายเหมือนเดิม

ต่อมาวันที่ 6, 7, 8 ก.ค. 2564 ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย ตรวจใน จ.พิษณุโลก 9 ราย ตรวจที่ จ.สุโขทัย 1 ราย

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก 212 ราย พบมีผู้ติดเชื้อ 15 ราย รวม 2 รอบ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงงานแห่งนี้ รวมทั้งหมด 16

รายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด

จัดหางานจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รวมทั้งตัวแทนโรงงาน เพื่อหารือประเด็นผลกระทบ และร่วมกำหนดแนวทาง

ป้องกันแก้ไข ก่อนมีมติ ดังนี้กำหนดให้ปิดสถานที่ชั่วคราวโรงงานแห่งนี้ เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11-17 ก.ค. 2564

และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการกักตัวผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจัดทำแผนเผชิญเหตุ

โดยใช้แนวทาง Bubble and Sealed ในโรงงาน เพื่อให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ พิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ ให้นายอำเภอทุกอำเภอ

ติดตามกำกับ ควบคุม การกักตัวของพนักงานโรงงานที่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ และให้นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นผู้กำกับการการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ และในช่วงที่ปิดโรงงานเป็นเวลา 7 วัน

ประกันสังคมพร้อมจ่ายค่าชดเชย 50 เปอร์เซ็นต์ กรณีแรงงานสูญเสียรายได้จากค่าจ้างเงินเดือน ขณะที่สถานการณ์โควิด

จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 9 ก.ค.64 ผู้ป่วยรายใหม่ 39 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 601 ราย จำแนกเป็นตรวจพบผู้ป่วยที่ จ.พิษณุโลก 31 ราย

เข้ารับการรักษาที่ รพ.ชาติตระการ 1 ราย รพ.เนินมะปราง 2 ราย รพ.บางกระทุ่ม 1 ราย รพ.บางระกำ 1 ราย รพ.พุทธชินราช

พิษณุโลก 20 ราย รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ราย รพ.วังทอง 3 ราย และรพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย 2 ราย

(สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า 20 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 9 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 ราย)

คนพิษณุโลกป่วยโควิด-19 จากกรุงเทพฯ มารับการรักษาที่พิษณุโลก จำนวน 8 ราย รพ.ชาติตระการ 3 ราย

รพ.บางกระทุ่ม 1 ราย รพ.พุทธชินราช 2 ราย รพ.วังทอง 1 ราย และ รพ.วัดโบสถ์ 1 ราย

และมีผู้หายป่วยวันนี้ 3 ราย (ที่อำเภอเมืองทั้งหมด) หายป่วยสะสม 361 ราย ยังคงรักษาอยู่ 240 ราย

เสีย ชีวิ ตสะสม 1 ราย

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.