May 21, 2022

ทุกคนมีเทว ดา บูชา ท่านให้ถูกหลัก ชีวิตไม่ ราบรื่น

หลายๆคน ทำอะไรแล้วมักจะมีปัญหานั้น จะเป็นในเรื่องของก ร ร มที่เราทำกันมา และตามความเชื่อของคนโบราณนั้น

ว่ากันว่าคนเราทุกคนเกิดมาย่อมมีเทวดาคอยคุ้มครอง หากเราทำในสิ่งใดที่ผิดพลาดเพื่อเป็นการขอขมา

วันนี้เราจึงได้มีวิธีที่จะช่วยในการขอขมาเทวดาเพื่อรักษาตัว เสริมให้มีความรุ่งเรืองให้คลายปัญหาจากหนักจะกลายเป็นเบา

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา

รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทว ดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้ า นเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า

ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป

เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิกร รมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอด ภัยจากสิ่งทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน

การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชค

ลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ ให้ท่องในทุกๆวัน หากเราท่องแล้วตัวเรานั้นก็จะต้องรักษา

ศีลควบคู่ไปด้วยถึงจะดี และให้หมั่นทำบุญใส่บาตร ทำความดี สร้างสิ่งที่ดีให้กับตนเอง

และเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งศักดิ์ สิท ธิ์ก็ย่อมคุ้มครองตัวท่านเอง สำหรับในเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอด

กันมา หากทำตามแล้วจะทำให้จิตใจของเราสงบขึ้น เวลาคิดที่จะทำอะไรก็มักจะมีสตินึกคิดอยู่เสมอ

หมั่นทำความดีสะสมและขอขมาในสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย และที่สำคัญนั้นควรหมั่นทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวตนด้วย

แน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะย่อมคุ้มครองตัวคุณไปตลอด

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคค ลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s h a r e – s i

Leave a Reply

Your email address will not be published.