May 22, 2022

ฉีดให้ประชาชนฟรี สภากาช าดไทย เจรจา นำเข้า โมเดอร์นา อีกล้ านโดส

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย

ในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 แถลงผลการประชุม

กมธ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ว่า ในการประชุม กมธ.งบฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.

เป็นการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง กมธ.ได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถึงเรื่องราคาวัคซีนโควิด แต่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปฏิเสธให้ข้อมูล แจ้งว่าเรื่องสัญญาจัดซื้อวัคซีนเป็น

สิ่งที่ห้ามเปิดเผย ทำให้ กมธ.ลำบากใจ ไม่รู้ราคาวัคซีนที่แท้จริงในแต่ละยี่ห้อ ขณะเดียวกัน กมธ.

ได้สอบถามสภากาชาดไทยในฐานะ 1 ใน 5 หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนว่า

มีโอกาสหรือไม่ที่สภากาชาดไทยจะเป็นผู้เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโควิด-19เข้ามาในประเทศไทย

ได้รับการชี้แจงจากนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ว่า สภากาชาดไทยได้ดีลเจรจาการ

จัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นากับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีด

ให้ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นตอนการเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการนำเข้าจะอยู่

ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ จึงขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกรรมจะนำเข้ามาได้เมื่อใด

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.