เพจดังยกพระไตรปิฎก เผย ทำได้หรือไม่ พระสงฆ์ ก้มกราบ สุวิทย์

เพจดังยกพระไตรปิฎก เผย ทำได้หรือไม่ พระสงฆ์ ก้มกราบ สุวิทย์

เป็นที่วิพากษ์ วิจารณ์กันอย่างมาก กรณีสังคมออนไลน์ แชร์ภาพและคลิปวิดีโอ พระสงฆ์รูปหนึ่งก้มกราบ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ

หรือ อดีตพุทธะอิสระ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ว่าเหตุใดพระสงฆ์ถึงต้องก้มลงกราบฆราวาส และในทางศาสนาสามารถทำได้หรือไม่

โดยเพจ พุทธที่แท้จริง นำพระไตรปิฎก มาแสดงวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่า บุคคล 10 จำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควรไหว้ [๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย

บุคคล 10 จำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควรไหว้ คืออันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง 1

ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน 1 (ไม่ใช่นักบวช)

ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่ไม่ใช่ธรรมวาที 1

ไม่ควรไหว้มาตุคาม 1 (ผู้หญิง)

ไม่ควรไหว้บัณเฑาะก์ 1

ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส 1

ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 1

ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัต 1 (ระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งสำหรับภิกษุผู้จะเปลื้องตนออกจากอาบัติขั้นสังฆาทิเสส)

ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต 1

ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอัพภาน 1 (การรับภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส และได้ถูกทำโทษให้กลับคืนเป็นผู้บริสุทธิ์)

โดยบุคคล 10 จำพวกนี้แล อันภิกษุไม่ควรไหว้ ฯ (พระไตรปิฎก 7 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2)

ขอบคุณที่มา…

ก า ร เ มื อ ง Th a i l an d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *