May 28, 2022

น้ำสะอ าดเพียง 1แก้ว แล้วจะดี มีโชค

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ ตามคำโบราณได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า

การทำบุญนั้นเป็นการสะสมบุญบารมีให้กับตนเองได้อย่างง่ายที่สุด การที่ตัวเราสามารถทำได้ทำบุญเข้าวัด

การถวายสังฆทาน การสะสมความดี การดูแลพ่อแม่ การเป็นคนดีช่วย เหลือผู้อื่น เราสามารถทำได้ในทุกที่

และทุกเวลา หลังจากที่เราได้มีการทำบุญใส่บาตรนั้น หมั่นกรวดน้ำพร้อมกับอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำให้

กับตัวเราเองเจ้าก ร ร มนายเวรรวมถึงเทวดาประจำตัวตนที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรา

บทกรวด น้ำให้เ ทวด าประจำตัว

ให้เราเตรียมน้ำสะอาดหนึ่ งแก้ว และนำจรดระหว่างคิ้ว

จากนั้นให้เรากล่าวคำอธิษ ฐานจิตต่อไปนี้

นะโม ตัสส ะ ภะคะวะโต อะระ หะโต สัมมาสัมพุ ทธัสสะ สามจบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระ องค์ โปรด เสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพ พะเทว านัง โหตุ สุขิ ตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่ว นบุญนี้จงสำ เร็จแก่เทว ดา

ทั้งหลายทั้งปวงที่รักษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เ ริ่มเทน้ำลงบน พื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ ค งคา พระแม่ธรณี

โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้ากล้าวชื่อสกุล………ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชาติใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านมา

รับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใดเลย ให้กุศลถึงทั่ว ทุกภพ

ทุกภูมิ ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ระหว่างที่ตัวเรานั้นได้ท่องคำกรวดน้ำ ให้ทำการเทน้ำสะอาดลงบนพื้นดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ

การที่เราได้เทน้ำลงบนพื้นดินนั้นผลกุศลที่เราได้ทำจะส่งถึงได้เร็วกว่าการกรวดน้ำแบบแห้ง หากท่านใดที่ไม่สะดวกเทลงบนพื้นดิน

ลงโคนต้นไม้ใหญ่ก็ให้หาภาชนะมารองเอาไว้ จากนั้นให้เรานำน้ำที่ได้กรวดน้ำนำไปโปรดตรงโคนต้นไม้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน

•เป็น วามเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

b a n g p u n s a r a

Leave a Reply

Your email address will not be published.