May 21, 2022

บ ทก รวดน้ำหลังใส่บาตร แบ บ สั้น ได้อานิสงค์มากล้น

การกรวดน้ำ คือ การที่ตัวเรานั้นตั้งจิตอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้ในครั้งนี้ส่งผล

ไปให้กับผู้ที่ล่วง ลับผู้ที่ จากไปแล้ว ให้กับเจ้ากร ร มนายเวร พร้อมทั้งเป็นการรินน้ำสะอาดให้ไหลลงไปบน

พื้นดินที่ได้รองรับแล้วนำไปเทที่พื้นดินหรือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่การกรวดน้ำนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้ส่งไปให้กับผู้ที่ ล่วง ลับไปแล้ว ในเวลาที่เราได้ทำบุญเสร็จ

จึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่เราได้ทำเอาไว้

วิ ธีกรว ดน้ำ

1 กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกั บอุทิศผลบุ ญกุศลไปด้วย

2 กรวดน้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนม อธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญ กุศลไปให้

กร วด น้ำเวลาไหนถึงดี

สำหรับเราที่เราควรกรว ดน้ำนั้น คือ ขณะที่พระอนุโ มทนา หรือหลังทำบุญเสร็จ

แต่หากไม่สะดวกจะ ทำตอนหลังก็ได้ แต่ ทำในขณะนั้นดีกว่า

บทกร วดน้ำแ บบยาว

ตั้งน ะ โม 3 จบ

อิมินา ปุญญ ะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุต ตะรา ด้วยบุ ญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อาจะริยู ปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา และอ าจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทร คุณหรือสูงชาติ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา พรหม มาร และอินทราช ทั้ง ท ว ย เทพ

และโล ก บ า ล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ ย ม ราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จอง ผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุ ก ข์ทน

บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง สิ่งชั่ ว ในด ว งใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว มลาย สิ้นจากสันดาน ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ

พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูด กิเลสหาย

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม โอกาส

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่ม า ร (เทอญ)

บทกรวด น้ำแบ บสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิ ตา โห นตุ ญาต ะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด

ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

เป็นบทกรวดน้ำทั้งแบบสั้นและแบบยาว เมื่อเราได้ทำบุญเสร็จอย่าลืมที่จะกรวดน้ำเพื่อเป็นการส่งผลบุญไปให้ผู้ที่

จากไปแล้ว ให้ได้รับผลบุญที่เราได้ทำให้ในครั้งนี้ เกิดเป็นความสุข ความสบายใจให้กับตัวท่านเอง

จะมีชีวิตที่เจริญยิ่งขึ้นไปในวันนี้และวันข้างหน้า

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิ จารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

c h a b a b a a n n a , d h a mm a j a k , k a e n t o n g , d h a m m a , k a p o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published.