May 28, 2022

ข่าวดี บัตรคนจน เดือนสิงห ารับ เพิ่ม 1200.-

วันนี้เรามีขาสวดี ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 2564

จะได้รับเ งินช่วยเหลืออะไรบ้ าง ซึ่งแต่ละสิทธิจะมีการโอนเงิ นเข้าบัตร ที่แตกต่างกันไป

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครั ฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือ

ผู้มีร ายได้น้อยทั่วประเทศ ในแต่ละเดือนจะโอนเ งินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบ าภาระค่ าใช้จ่าย

ทั้งวงเงิ นสำหรับซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค ค่ าเดินทาง ค่ าก๊าซหุงต้ม รวมถึงมาตรการอื่นๆ ทั้งส่วนลด

ค่ าน้ำประปา ค่ าไฟฟ้า และการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้พิก ารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยในเดือนนี้กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงิ น ให้จำนวน 13.9 ล้านคน ดังนี้

วันที่ 1 สิงห าคม

• เงิ นสำหรับซื้อสินค้ าในร้ านค้ าประชารั ฐ คนละ 200 บ าท และ 300 บ าทต่อเดือน

ตามเกณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นช่วยเหลือ 300 บ าทต่อเดือน

ผู้ที่มีร ายได้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท จะได้รับเงิ น 200 บ าทต่อเดือน

• เงิ นเพิ่มกำลังซื้อ เงิ นเยี ยวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท ใช้ซื้อ

สินค้ าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้ านค้ าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

• เงิ นเช่วยเหลือค่ าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) รถเมล์ รถไฟฟ้า

และรถไฟฟ้าใต้ดิน คนละ 500 บ าทต่อเดือน

• ส่วนลดค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน ใช้กับร้ านค้ า ที่เข้าร่วมโครงการประชารั ฐเท่านั้น

วัน ที่ 15 สิง หาคม

• สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้ าและบริการผ่าน

ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้ าเอกช นอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5%

ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตาม

ร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้ าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงิ นซื้อของจะได้รับ

วันที่ 18 สิงห าคม

• ช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน

ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน

ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเ งิน 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

• ค่ าน้ำประปา จำนวน 100 บ าท ซึ่งจะต้องใช้ น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้

น้ำประปาเกินวงเงิ น 100 บ า ท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด

วัน ที่ 22 สิง หาคม

• เบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สืบเนื่องจาก ครม.

มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิก ารอีก 200 บ าท รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน สำหรับผู้พิก ารที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

และมีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ กดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาค ารกรุงไทย ทั้งนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิ นได้ที่ Call Center

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

หรือที่ กรมบัญ ชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาร า ชการ

ขอบคุณที่มา…

n e w s . c h 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.