May 23, 2022

ลองสวด เรียกโชค เรียกทรัพย์ เพิ่มพูนเข้าหา

หลายๆคนนั้นรู้จักพุทธคุณกันเป็นอย่างดี สำหรับ พระ สิวลี ท่านเป็นพระอรหันต์ถูกกล่าวเอาไว้ว่า เป็นพระอรหันต์ที่มีบารมีที่สูงมากๆในด้านของโชค

ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในที่แห่งใด ก็ตามพระสิวลีทรงมีความอิทธิพลมากทางมหาโชค ลาภสำหรับใครที่บูชาจะรู้ดี กันว่า จะได้รับการช่วยในเรื่องของด้านการเงินทอง ในด้านของโชค

ลาภพร้อมไปด้วยบุญบารมี มีความมั่งคั่ง มั่นคงมีความร่ำรวยที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว เพราะดังนั้นแล้วคนใหญ่คนโตที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะ

ในด้านของการงานการเงินจะเลือกบูชาพระสีวลีเป็นหลัก การกราบไหว้บูชาพระสีวลี เชื่อว่าชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะเนื่องจากว่าพระสิวลีนั้น

เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก และถือได้ว่าเป็นศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า หลายคนมักจะคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาท่านถือไม้เท้า

มือด้านซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้ า ง บางครั้งก็เจอแบบสะพายย่าม เครื่องอัฐบริขาร โดยพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงยกย่องพระสิวลีว่าเป็นเอตทัคคะ

เรื่องของการมีลาภมาก ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง โดยคาถาที่เรานำมาฝากในวันนี้ แต่งโดย ห ล ว งพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง

ซึ่งการจะขอลาภจากพระสีวลีแบบได้ผลเร็วทันตานั้น มีเคล็ดลับสำคัญอยู่ว่า จะต้องเป็นคนที่ทำทานมาก ช่วยผู้อื่นมาก

สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และจะต้องสวดให้ครบ 5 จบต่อการสวด 1 ครั้ง

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยห ล ว ง พ่อเกษม เขมโก สุสา นไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

ตั้งน โม 3 จบ

สี วลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( 3 จบ )

มหาสี วลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีว ลีเถ โร ลาภังฺ เม เทถะ

พระคาถาบูชาขอลาภประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

วันจันทร์ (ให้ภาวนา 15 จบ) ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร (ให้ภาวนา 8 จบ) ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ (ให้ภาวนา 17 จบ) ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สา รัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา 19 จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ (ให้ภาวนา 21 จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเส า ร์ (ให้ภาวนา 10 จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา 6 จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

สำหรับการสวดพระคาถาสิวลีนั้นถ้าสวดได้ในทุกๆวันจนครบทั้ง 7 วันก็จะยิ่งดี แต่ถ้าหากว่าจะขอลาภขอโชคเป็นพิเศ ษ อาทิเช่น

การติดต่อธุรกิจสำคัญๆก็ให้สวดคาถาบูชาพระสีวลีนำก่อนและหลังจากนั้นจึงทำการสวดคาถาขอลาภขอโชคพระสิวลีประจำวันตาม

กำลังวันของวันนั้นๆ เวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่า “นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา”

หมั่นสวด ก่อนนอนในทุกๆคืนตามกำลังวัน และให้มีความตั้งใจตั้งมั่นอธิษฐานขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศัก ดิ์สิ ทธิ์ตามจิตปรารถนา

จะเป็นเมตตามหานิยม ช่วยให้ค้าข า ยดี ให้เอาอาราทนา นำน้ำมนต์ประพรมสิ่งของที่เราข า ยจะช่วยทำให้ข า ยได้ง่ายขึ้น

นำโชคต่างๆเข้ามาได้ คนที่มีความเศร้ามีความหม่นหมอง จะช่วยทำให้สดใสได้ ทั้งยังปัด เป่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาให้ออกไปได้ ป้อง กันสิ่งต่างๆได้ทั้ง ปวง

•เป็นคว ามเชื่อ ส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

l c b p

Leave a Reply

Your email address will not be published.