May 25, 2022

4 ส.ค.นี้ เตรี ยมรับ เงิ นเยี ย วย า

นับเป็นข่าวดี ล่าสุดเมื่อ สมาคมธนาค ารไทย พร้อมโอนเงิ นเยี ยวย า “ประกันสังคม ม.33”

ผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์ 13 จังหวัด

9 ประเภทกิจการกว่า 2.87ล้านร าย เริ่ม 4 สิงหาคมนี้ แนะคนได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์

ด้วยบัตรประชาช นสมาคมธนาค ารไทย ร ายงานว่า ได้มีการประสานธนาค ารสมาชิก

เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการรับโอนเงิ นเยี ยวย าประกันสังคม เข้าบัญชีธนาค ารผ่านระบบ

พร้อมเพย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบ

จากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค. ประกันสังคม ม.33 โอน 10 จังหวัดก่อน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนให้ผู้ประกันตนตาม ม.33

ที่ได้รับสิทธิในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 เฉพาะ 10 จังหวัด

จำนวนผู้ประกันตนกว่า 2.87 ล้านร าย ได้แก่

กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

นนทบุรี

นครปฐม

สมุทรปร าการ

สมุทรสาคร

ปัตตานี

นร าธิวาส

สงขลา

ยะลา

ส่วนอีก 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทร า และ พระนครศรีอยุธย า

จะแจ้งการโอนเงิ นให้ทร าบอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33

ที่จะได้รับเงิ นช่วยเหลือนี้ ต้องเป็นผู้ได้สิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไข

โดย สปส.จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิบนเว็บไซต์ของ สปส.

โดยผู้ประกันตนที่มีบัญชีธนาค ารที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาช น จะได้รับการ

โอนเงิ นเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาค ารเพื่อเปิดบัญชีใหม่

หรือลงทะเบี ยนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาช นให ม่สำหรับผู้ประกันตนที่ได้สิทธิ

และมีบัญชีธนาค าร แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ กับหมายเลขบัตรประชาช น

หรือเดิมผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถดำเนินการผูกบัญชีหรือเปลี่ยนพร้อมเพย์

จากโทรศัพท์มือถือ มาเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาช นด้วยตนเอง

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาค า รที่มีบัญชีอยู่

เช่ น Mobile Application, Internet Banking และเครื่อง ATM

ตามช่องทางที่แต่ละธนาค า รให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาค า ร

เพื่อความส ะดวกและลดความเสี่ ยงจากการร ะบ าดของโ ควิด-19

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published.