May 28, 2022

ข่าวดี บัตรคนจนเ ตรี ยมรับเงิ น เยียวยา เพิ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง กรณี

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จ่ายเงิ นช่วยผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน เป็นประธานการประชุมคณะกร ร มการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมใช้ระบบ

conference โดยมีนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล เข้าร่วมด้วยหลังการประชุม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า

มีประเด็นสำคัญ 5 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้จ่ายเงิ นให้กับผู้สูงอายุผู้มีร ายได้น้อยที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าท

จำนวน 100 บ าทและมีร ายได้ 30,000 ถึงไม่เกิน 100,000 บ าท เป็นจำนวน 50 บ าท

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โดยที่ผ่านมาได้มีการค้ างการจ่ายเงิ นให้กับผู้สูงอายุที่มีร ายได้น้อย

เป็นเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันย ายน 2563วันนี้ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเ งินย้อนหลังให้กับผู้สูงอายุ

ที่ค้ างจ่ายอยู่จำนวน 4,700,000 ร ายทั่วประเทศและมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงิ นให้กับผู้สูงอายุที่มีร ายได้น้อย

ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในปี 2564โดยให้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี รวม 6 งวด โดยจ่ายเดือนเว้นเดือน

ซึ่งมีอยู่จำนวน 4,700,000 ร าย

ประเด็นที่ 2

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนซึ่งเป็นประเด็นก่อนหน้านี้

สำหรับผู้สูงอายุที่รับเงิ นไปแล้วจะทำอย่ างไร ได้มีการถามไปยังกฤษฎีกา

ได้ตอบกลับมาแล้วว่าให้สามารถดำเนินการได้ถ้าผู้สูงอายุท่านใดจ่ายเงิ นกลับคืนมา

ให้จ่ายกลับไปยังผู้สูงอายุโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องจ่ายเงิ นคืนไปให้ผู้สูงอายุ

สำหรับการดำเนินการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการตั้งอนุกร รมการชุดหนึ่ง

เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายใน 1 เดือนตามที่กฤษฎีกาแนะนำมา

เบื้องต้นจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรีต่อไป สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่รับ

เบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนมีอยู่ 15,000 ร าย

ประเด็นที่ 3

ก่อนหน้านี้มีการจัดโครงการชำระหนี้ให้กับผู้สูงอายุที่

เป็นหนี้กองทุนผู้สูงอายุและจะครบกำหนดวันที่ 30 กันย ายน 2564

ที่ประชุมมีมติให้ต่ออายุพักชำระห นี้ผู้สูงอายุไปอีกหกเดือนจนถึงเดือนมีนาคมปี 2565

ประเด็นที่ 4 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุระยะย าวตั้งแต่ปี 2566-2580

ที่จะเสนอคณะรั ฐมนตรีต่อไป

และ ประเด็นที่ 5

ที่ประชุมขอให้ผมเรียนให้ผู้สูงอายุทั่วทั้งประเทศได้รับทร าบว่าคณะกร ร มการผู้สูงอายุแห่งชาติ

เป็นห่วงเป็นใยผู้สูงอายุทุกคนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ โ ค วิ ดขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน

ขอความกรุณาให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา โ ค วิ ดกรุณาอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ

ที่เข้าไปขอรับบริการเป็นกรณีพิเศษด้วย

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published.