May 26, 2022

สวดมนต์ ถูกวิธี ส่งอานิสงส์ ผลบุญได้ต่อตัวผู้สวดเอง

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ การสวดมนต์ภาวนา มาฝากทุกท่านในการสวดมนต์นั้นไม่มีบทสวดมนต์ใดที่จะสามารถในการดับความทุ ก ข์ได้

คนส่วนมากจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ สำหรับความทุ ก ข์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมาจากใจของเรา หากใจของเราปล่อยวางได้ยอมรับความจริงได้

ใจก็จะเบาลงได้นั่นเอง อย่างแรก “ต้องสมาทานศีลห้าทุกวัน เวลาไหนก็ได้ เพราะศีลจะครอบคลุมเป็นเกราะให้เราตลอดทั้งวันทั้งคืน

ที่เราไม่ได้ไปเบียด เบียนใคร ถึงศีลขาดไป 1 ข้อ แต่มี 4 ข้อก็ยังค้ำจุนให้เรามีศีลอยู่ และ พุทธคุณของศีลนี้จะส่งผลให้เราเจอ

แต่สิ่งดีงามตลอดทั้งวัน หลักการสวดมนต์ เราต้องสมาทานศีลห้าก่อนสวดบทอื่นใดในโลกนี้ เพราะการสมาทานศีลห้า

จะเป็นการกรองเสียงให้เป็นทิพย์ก่อน แล้วเราจึงสวดบทอื่นได้หมดทุกบท หลักการที่สำคัญคือการ สวดด้วยความตั้งใจ เสียงดังฟังชัด

การสวดมนต์ไม่ใช่การภาวนา เราจึงต้อง ให้เ ท ว ดา นาง ไม้ เจ้าที่ ฯลฯ ได้ยิน มาร่วมโมทนาบุญกับเรา เราต้องมั่นใจในพลัง

ที่ออกจากน้ำเสียงของเรา ว่าเสียงที่เปล่งไปนั้น สามารถดังไปทั่วสวรรค์ และ ต้องเกิดจากความศรัทธา กราบไหว้พระ

ก็ต้องเบญจางคประดิษฐ์ให้สวยงามนิ้วโป้งแตะหว่างคิ้ว พอก้ม หน้าผากให้แตะถึงพื้นไม่ใช่ทิ่มหัวลงไป เหมือนเป็นคนไม่มีศรัทธา

อย่างนี้บุญที่ได้ จะไม่ละเอืยดเท่าคนที่เขาทำอย่างประณีตค่ะ

การสวดมน ต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง เรียงลำ ดับบทสวด

เริ่มจาก

คำบู ชาพ ระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ (สวดคนเดียวลงด้วย “มิ” แต่สวดหลายคนเปลี่ยนเป็น “มะ”) ฯลฯ

คำน มัสก ารพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ฯลฯ

คำอ าราธน าศีล5

อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ (ถ้าสวดหลายคนเปลี่ยนจาก อะหัง เป็น มะยัง) ฯลฯ

คำนมั สกา รพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ฯลฯ

ไตร สรณ คมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ , ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ , สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯลฯ

ศี ล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯลฯ

คำข อข มาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง ฯลฯ

คำแผ่ เมต ตาให้แก่ตนเอง (การที่เราจะแผ่ เมตตาให้ใคร ให้จดจำเสมอว่า เราต้องให้เราก่อน เมื่อเรามีบุญเราจึงให้คนอื่นได้ค่ะ)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงป ร า ศจากทุ ก ข์ ฯลฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น (พอขึ้นสัพเพ สัตตา วิญ ญาณของสัตว์ที่เรากินไปในแต่ละวันก็จะไปเกิดในทันทีไม่เกาะตามเนื้อตัวเราแล้วค่ะ)

สัพเพ สัตตา สั ต ว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ฯลฯ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (สวด 3 จบ บทนี้ขอให้ปัญญาทางธรรมจงเกิด กับเรา ขาดไม่ได้เช่นกันค่ะ)

นั่งส มาธิ สั้นๆ

การเริ่มต้นฝึกการนั่งสมาธิ อย่านั่งนานเพราะระยะเวลาไม่ช่วยให้ท่านได้บุญมากเท่ากับการนั่งแล้วกำหนดสติ

ของเราได้ตลอดต่อเนื่อง อยู่กับลมหายใจ ในช่วงที่ทำสมาธินั้นทำจิตใจให้สงบ ไม่คิดวอกแวกไม่คิดในเรื่องอื่นๆ

จิตใจปล่อยวางและผ่อนคลาย ตั้งมั่นกำหนดลมหายใจเข้าออก เริ่มฝึกใหม่ๆให้นั่งเพียงระยะสั้น 10-15 นาที

เมื่อเสร็จแล้วนอนหลับจะนอนหลับได้อย่างสบายใจ ตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นมีความแจ่มใสและมีความสุขได้ตลอดทั้งวัน

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ลั่ น ท ม ห่ ม น ค ร คี รี

Leave a Reply

Your email address will not be published.