May 26, 2022

สรยุ ทธ โพสต์ค วามรู้สึกห มอ-พย าบาล ซัด อนุทิ น จะอ ยู่เป็นหัว ตอทำไม

หลายๆคนติมตามข่าวนี้เป็นอย่างมาก เมื่อ เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก

โดยได้ระบุข้อความว่า…เสียงจากหมอด่านหน้า มาอีกครับ “แล้วในฐานะรัฐมนตรี ท่านเกี่ยวข้องในส่วนไหนบ้างคะ

ชื่อตำแหน่ง คือ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เน้อ การบอกว่าตัวเองไม่รับรู้ ไม่รู้เรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับ

ด้านสาธารณสุขของประเทศ #คือความบกพร่องนะคะ ถ้าหากผู้กำหนดนโยบายไม่ให้ท่านเกี่ยวข้องทั้งๆ

เป็นถึง รมต. สาธารณสุข แล้วจะมีท่านไว้เป็นหัวตอทำไม เวลาวิกฤติเกิดขึ้นยืดเยื้อมาตั้งหลายปี

ประชาชนเห็นมาตลอดว่าเกิดอะไรกับประเทศบ้าง รับตำแหน่ง รับเงินเดือน ต้องรับผิดชอบด้วยเนอะ

จะรับเฉพาะชอบ ความผิดเป็นของคนอื่นไม่ได้นะคะ”

#ร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยcv-19

ขอบคุณที่มา…

ส ร ยุ ท ธ สุ ทั ศ น ะ จิ น ด า ก ร ร ม ก ร ข่ า ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.