May 28, 2022

เ ผยวั นโอนเงิ น เยี ย วย านักเรีย น 2 พัน บ าท

ผู้ปกครองหาลยๆคน รอคอยอย่างมีความหวัง เรื่อง เงิ นเยี ย วย านักเรียน 2,000 บ าท” ตามที่คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. มีมติ

เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพ ร่ระบ าดของโร คCV 19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ

เด็ กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้ง ปวช./ปวส. รับเงิ นคนละ 2,000 บ าท มติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ

ค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพ ร่ระบ าดของโร คCV 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาตรการ ลดภาระค่ าใช้จ่ายในการเรียนรู้

โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครั ฐและเอกช น และสถานศึกษานอกสังกัด

ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบ าล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในอัตร า 2,000 บ าทต่อคน ช่วงวันโอนเงิ นเยี ยวย านักเรียน 2,000 บ าท ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณากำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิ ดการให้ความช่วยเหลือที่ซ้ำซ้อนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาทั้ง

หมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งสถานศึกษาของรั ฐและสถานศึกษาเอกช น และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับการกำหนดหลักเกณฑ์

และระบบการจัดเก็บเอกส ารและหลักฐานต่าง ๆที่ใช้ในการเบิกจ่ายอย่ างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่ างโปร่งใสและตรวจสอบได้

“หากสำนักงานงบประมาณ จัดทำร ายละเอียดและจัดสรรเงิ นมาให้ ศธ.แล้ว จากนั้น ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดสรรเงิ นงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาต่อไป

ค าดว่าภายในวันที่ 31 สิงหาคม หรือต้นเดือนกันย ายนนี้ สถานศึกษาจะได้รับเงิ น และทำการโอนเงิ นเยี ยวย า 2,000 บ าท

ให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป” นางสาวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ระบุ

ขอบคุณที่มา…

b a n g k o k b i z n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.