23 สิงหานี้ ประกันสังคม จ่าย 5 พัน

23 สิงหานี้ ประกันสังคม จ่าย 5 พัน

นับเป็น อีก 1 ข่าวดี เมื่อ ประกันสังคม ม.39 ม.40 กำหนดจ่ายเงิ นเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้ว ม.39 เริ่มจ่าย 23 สิงหาคม

ส่วน ม.40 จ่าย 24-26 สิงหาคม เริ่มจาก 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เปิดเว็บ www.sso.go.th เช็ คสิทธิด่วน

สำนักงานประกันสังคม วางไทม์ไลน์ จ่ายเงิ น 5,000 บ าท เยี ยวย า ผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ม.39 ม. 40

สำหรับ 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้วส่วนอีก 16 จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดภายหลัง

จะกำหนดวันโอนเงิ นเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนอีกครั้งการจ่ายเงิ นเยี ยวย า ดังกล่าว

เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)ที่ไฟเขียวกรอบวงเงิ น 33,471 ล้านบ าท เยี ย วย า

ผู้ประกันตน มาตร า 39 และมาตร า 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรั ฐตามข้อกำหนดฯ

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บ าท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน

เช็ คเลย จ่ายเงิ นประกันสังคม ม.39 ม.40 วันไหนบ้ าง มาตร า 39 จะเริ่มจ่ายจาก 13 จังหวัด ได้แก่

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปร าการ

สมุทรสาคร

นร าธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

ฉะเชิงเทร า

ชลบุรี

และพระนครศรีอยุธย า

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

มาตร า 40

จะเริ่มจ่ายจาก 13 จังหวัดเช่ นกัน ได้แก่

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปร าการ

สมุทรสาคร

นร าธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

ฉะเชิงเทร า

ชลบุรี

และ พระนคร ศรีอยุธย า กำหนดโอน เงิ นวันที่ 24-26 สิงหาคม 2564

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *