May 28, 2022

เกิด 3 ปีนักษัตร นี้ เหนื่อย แต่มีเกณฑ์ จะร ว ยม าก

ปีจอ

สำหรับด วงชะต าของคนเกิ ดปีจอนั้นไม่ใช่ปีชงแต่อย่ างใด

โดยเฉพาะการชงร่วมนั้นไม่มีปร ากฏในโหร าศาสตร์ชาติจีนแต่อย่ างใด

เพร าะฉะนั้นคนเกิ ดปีจอไม่ต้องกังวลและไม่ต้องไปแก้ชงใด ๆ ทั้งสิ้น

ในปีนี้เรียกว่าปีผั่วสำหรับคนเกิ ดปีจอ ปีผั่วคือปีที่จะมีปั ญหาเกี่ยวกับ

เรื่องสุขภาพร่ างกาย เพร าะฉะนั้นคนเ กิดปีจอควรโฟกัสไปที่เรื่องสุขภาพ

ร่ างกายเป็นหลัก ช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ชีวิตหนักหน่วงมาเกินไป

จนทำให้ร่ างกายทรุดโทรมโดยไม่รู้ตัว หรือพฤติก รร มบ างอย่ าง

ที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ควรลดละเลิกไปซะจะดีมาก รวมถึงเรื่องความเครียด

ที่จะเข้ามาทำร้ ายคุณโดยไม่รู้ตัว

ปีมะโรง

สำหรับปี 2564 คนเกิ ดปีมะโรงไม่ใช่คนที่โดนอิทธิพลในเรื่องปีชง

แต่อย่ างใด แต่คุณกำลังจะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนปีนักษัตรเท่านั้น

โดยคนเกิ ดปีมะโรงเรียกว่า “ปีเฮ้ง” ความหมายคือ คนเกิ ดปีมะโรงมัก

จะมีงานงอกโดยไม่รู้ตัว และบ างทีก็เป็นปั ญหาที่คนอื่นสร้ างไว้ แต่คน

ที่ต้องมานั่งแก้ปั ญหานั้นคือคุณ โดยต้องระวังคนรังแกหรือกลั่นแกล้งเอาไว้

ด้วย แต่การงานโดยรวมนั้นใช่ว่าจะแย่ จริง ๆ ถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ดี

ด้วยซ้ำแต่จะปวดหัวเพร าะต้องเจอปั ญหาจุกจิกกวนใจ รวมถึงการแข่งขัน

ในเรื่องการงานก็ค่อนข้างดุเดือดอีกด้วย ส่วนหนึ่งเป็นเพร าะคุณเป็นคน

มีความสามารถมีความเก่งแต่ไม่แสดงออก คุณจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรค

ครั้งนี้ไปได้อย่ างแน่นอน

ปีมะแม

ในปี 2564 ถือว่าเป็นปีชงสำหรัวคนเกิ ดปีมะแม พอเห็นคำว่าชงเชื่ อว่า

หลายคนคงจะเกิ ดอาการร้อน ๆ หนาว ๆใช่ไหมคะ แต่อย่ ากลัวค่ะเพร าะ

ปีชงหมายถึงชีวิตดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยน มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจชีวิตมีเรื่องใหม่ ๆ

เกิ ดขึ้น เช่น การย้ ายงาน การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนหน้าที่

การย้ ายบ้ าน เปลี่ยนรถ เป็นต้น

•เป็นควา มเชื่ อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจารณญาณใน การอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.