May 28, 2022

ข่าวดี ใบขับขี่ หมดอายุถึง 31 ธ.ค. นี้

นับเ)็นข่าวดีของประชาชนคนไทย เมื่อ ขนส่งทางบก ผ่อนปรนใช้ใบขับขี่หมดอายุถึง 31 ธ.ค. 64

หลังสถานการณ์CVยังไม่ดีขึ้น พร้อมอนุโลมให้ผู้ถือใบขับขี่ส่วนบุคคลหรือใบขับขี่ชั่วคร าวขับรถขนส่งได้ไปพล างก่อน

และให้ผู้ที่ขอทำใบขับขี่สามารถใช้ใบคำขอที่หมดอายุแล้วได้ไปก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เ ปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก

ได้มีประกาศงดให้บริการประชาช นด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาต เป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่ง

ทุกแห่งทั่วประเทศ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุ กเฉิ นหรือมีประกาศเป็นอย่ างอื่น

โดยในช่วงระยะเวลาการงดให้บริการ ยืดใบขับขี่หมดอายุใช้ถึง 31 ธ.ค.64

กรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนปรนการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่

ได้จนถึงวันที่ 30 กันย ายน 2564 แต่จากสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของCV-19

ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ ขอให้พิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง

ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาขย ายระยะเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ คำสั่งใดกับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้ขับรถต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผ่อนปรน “รถขนส่ง” ขับใช้ใบขับขี่ธรรมดาได้นอกจากนี้ ได้เพิ่มการผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบอนุญาต

ขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร าว หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขับรถที่ใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้ าได้

ได้แก่ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่จดทะเบี ยนตามกฎหมายด้วยการขนส่งทางบก

(รถปิคอัพป้ายเหลือง) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาช น

และให้สามารถประกอบการ กิจการขนส่งสินค้ าซึ่งมีความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาช นอีกด้วย

ขอบคุณที่มา…

p r a c h a c h a t

Leave a Reply

Your email address will not be published.