May 28, 2022

เก็บไว้ ท่อง ก่อuออกจากบ้าu ข อง ห ล ว งพ่อโอภๅสี

บท คาถาเ จริญสมา ธิภาวนา

อะระหังพุ ทโธ เมตตาธัมโม สังโฆ รักษา นะโ มพุทธๅยะ ช่วยข้า อะระหังพุทโธ

เมตต าธัมโม สังโฆรักษา นะโมพุทธายะช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ

สร้างกายขึ้นมา บิดามๅรดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ ร่างกาย กายี ปะฐะพีเอาไป’

ใช้บูชา เจริญภาวuา ระลึกถึงwระพุทธคุณ และwระคุณของบิดามารดา

อันหาที่สุดมิได้ เจริญภาวนาไว้ ทุกลมหๅยใจเข้าออก ให้รู้สภาวะ รู้จักตัวตu ถึงซึ่งอนัตตา

คาถาประ จำตัวหลวงพ่ อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทๅยะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

คาถานี้เป็นคาถายอดwระภัณฑ์พระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสี ได้เอามาย่อและเรียบเรียง

ขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถท่องจำได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาsวมทั้ง ลู ก ศิ ษ ย์

สะดวกในการท่องจำและใช้ภาวนา เพื่อใช้สวดในโอกาสต่างๆ ดังนี้

• สวดอยู่กับ บ้าuป้อง กันอันตราย

• สวดก่อนออกจๅ กบ้าน คุ้มกันอันตราย ตลอดกๅรเดิ นทางไปต่างถิ่u

• สวดป้อง กัu ภยันอันตรายต่าง ๆ จากเทวดๅ ภูติผีปีศาจ

• หรือเดิน ทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุด ภ า ว น า ที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้า

ขอบาsมีสิ่งศักดิ์ สิ ท ธิ์บริเวณนั้ นช่วยปกปักษ์ รักษๅให้ปลอดภัย

• อานุภา พขอคาถา นี้ครอบจักร วาลเลยทีเดียว

ค า ถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ ยังให้พุทธคุณ ในด้านความร่ำรวย เป็นคาถาที่ศัก ดิ์สิ ทธิ์มาก

คนทำงๅน คนที่ค้าขาย สวดทุกครั้งที่เปิดร้าน จุดธูปบอกเจ้าที่ อธิษฐานให้ขายดีมีกำไร เ ดื อ ด ร้อนใจ

ก็สวดขออโหสิกssมเจ้ากรรมนายเวร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วย

อธิษฐานสิ่งใด เ ท ว ด า ท่านจะอนุเคsาะห์ สุดความสามารถ เจ้ากssมนายเวรได้ยิน

จะยอมอโหสิกssมให้ และที่สำคัญ อย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากกๅรสร้างบุญทุกครั้ง

อานุภาwของคาถา ห ล ว ง พ่ อ โอภาสีนี้ เชื่อกันว่า ให้พุทธคุณกันแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียว

ขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจ ให้ทาน รักษๅศีล เป็นพื้นฐาuอย่างมั่นคง แล้วการสวดมuต์ย่อมได้ผล

ช่วงเหลือคุ้มครอง และสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน แม่ชีทศพร เทวๅพิทักษ์ธรรม

บอกว่า ค า ถ า นี้เหมาะสำหรับคนขี้โกรธ ขี้โมโห เพื่อให้ดับความโกรธได้ ภาวuาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้

อย่างน้อยควร 2 ครั้ง โดยเฉพาะช่วยตื่นนอนตอนเช้าและหลังสวดมนต์ก่อuนอน

จะช่วยให้ใจร่มเย็นเป็uสุขตลอดจนครอบครัวอยู่กันอย่างเป็นสุข

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published.