May 24, 2022

ราชกิจจาฯ ประ กาศใช้ประมวลจริยธรรมตำรวจ ต้องซื่อสั ตย์สุจริต เป็ นขรก.ที่ดี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564 ความว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล

จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กๆหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญ

ในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จึงได้กำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ไว้ 7 ข้อ ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ, ซื่อสัตย์สุจริต, กล้าตัดสินใจและยืดหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ชอบธรรม, คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว, มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน, ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม

ปราศจากอคติ, ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.