เวลา ทำบุญให้อ ธิษฐานแบบนี้ จะดีแก่ ตัวเรา

เวลา ทำบุญให้อ ธิษฐานแบบนี้ จะดีแก่ ตัวเรา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก…..(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วย

เหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน

หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐาน

อย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพ

ยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

คาถ าแผ่ส่ว นกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำ เร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญ าติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายขอ งข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำ เร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจ ารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจาร ย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ เทวดาทั้งหลายทั้งป วง ขอให้เท วด าทั้งหลายทั้งป วงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วน บุญนี้จงสำเร็ จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เป รตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จ งสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอใ ห้เจ้ากรรมนายเ วรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งห ลายทั้งปว งมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

(ถ้าได้อ่านข้ อความดีๆ อันนี้แล้ว โปรดส่งต่อ ให้ได้มากที่สุด จะเป็ นธรรม ทานอย่างหนึ่งนะค่

•เป็นคว ามเชื่ อส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *