May 21, 2022

ทำบุญไม่ขึ้น มีหนี้สินที่ค้าง ลองวิธีนี้ดู

เชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ หลายๆ คนเกิดมาย่อมมีปัญหาทางการเงิน ปัญหาในเรื่องของเงินนั้นนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่

หลายคนหาทางออกไม่ได้ บางคนเกิดมาบนกองเงินกองทอง ไม่รู้สึกว่าตัวเองลำบาก พอวันไหนลำบากขึ้นมา ก็เลยรู้ว่าความรู้สึก

แบบนั้นมันเป็นอย่างไร ทุกคนที่ลำบากต้องต่อสู้ดิ้นรน สู้ชีวิต สร้างชีวิตเพื่อทำให้วันข้างหน้าดีกว่านี้ หาใครคิดว่าตัวเองกำลังเจอกับ

ความลำบากมากเท่าไหร่ก็ตาม ทำมากได้น้อย ทำน้อยก็ไม่ได้อะไร มีหนี้มีสิน ไม่มีเงินเก็บ ขอแนะนำว่าให้ลองทำตามวิธีเหล่านี้ดู

หากใครลำบากมีหนี้สินมากมาย ให้ลองสะสมเหรียญ 10 บาท ลองสะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นการไปแลกให้ได้เหรียญสิบมา

เมื่อเราสะสมเหรียญ 10 บาทครบ 120 เหรียญแล้ว จะใช้ระยะเวลานานเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรา

1 ให้เรานำเหรียญทั้งหม ดไปห่อผ้าขาวบาง เป็นผ้าแบบไหน ก็ได้ให้เป็นผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์

2 ให้นำเหรียญที่ เราสะสมไว้เอาไปเป็นปัจจัยในการถวายที่วัด ช่วยถวายวัดใน ตู้ชำระหนี้สงฆ์ ช่ว ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายที่วัดจะต้องใช้

3 นำเหรียญบาง ส่วนไปช่วยซื้อข้าวซื้ อของให้กับคนที่ไม่มี ช่วยคนที่ เขาลำบากมากกว่าเรา

4 และเหรีย ญอีกส่วนหนึ่งก่อนจะถวายให้นำปัจจัยไปกราบพระประธานในโบสถ์ ของวัดนั้นๆ แล้วก็อาราธนา ศีลดังต่อไปนี้

(ตั้งนะโม 3 จบ) ทำด้วยความตั้งใจ ต้องมีสมาธิกับการสวดมนต์ภาวนา

มะยั ง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลา นิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะห ะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภัน เต วิสุง วิสุง รักขะนั ตถายะ ติสะระเณนะ ส ะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

สัพพัง ทะป ะราธั ง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภัน เต

หากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์

พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเวร และข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ จะตั้งใจก็ดี

หรือไม่ตั้งใจก็ดี จะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ก็ขอให้ได้โปรด อโหสิ ก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอให้สิ่งนั้นเป็นโมฆะขาดต่อกัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายมีอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาล

ที่นมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา

ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพา นด้วยเทอญ

ส่วนที่ว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ ก็เพราะ 1 เหรียญ 10 บาท แทนดว งจิตของเรา 1 ดว ง ดว งจิตมนุ ษย์ มี 121 ดว ง ดังนั้นจึงใช้ 120 เหรียญ

ให้นำเงินนี้นำไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ หลังจากนี้ภายใน 1 สัปดาห์ การค้าการขายของเราจะค่อยๆดีขึ้น การเงินจะดีขึ้น ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

จะได้ความสุขกายสบายใจ เหรียญนี้มีตาของแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนให้เราได้อโหสิ ใครที่ทำแล้วจะดี ใครที่บอกบุญนี้ให้กับผู้อื่น

ชีวิตก็จะดียิ่งๆขึ้นไป

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h o s t i n g r c , ข้ อ มู ล ส่ ว น ห นึ่ ง จ า ก : วั ด ท่ า ไ ม้ จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร

Leave a Reply

Your email address will not be published.