May 28, 2022

เกิดวันนี้ ดว งชะต าชีวิต จะมีเกณฑ์ ร ว ย มา

วันอั งค าร

คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า และดว งชะต ายัง

ได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ กร า บไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวังกับสิ่งที่ปร ารถนา

จะได้รับข่าวดีจากงานเงิ น ที่เกี่ยวข้องกับต่ างชาติต่ างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่ างถิ่น ต่ างแดน

เกิ ดความสำเร็จเป็นอย่ างดี แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภ จากการเสี่ ย งโช ค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่

ที่เร่ขายใกล้ปั้มน้ำมัน หรือสนามบิน ลองหยิบมาสักใบ ดว งท่านมีเกณฑ์สูง

วัน ศุกร์

พ้นเคร าะห์เสียทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติให ม่ของการใช้ชีวิต

ที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใด

คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เป็นอย่ างมาก

วันเสา ร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสนกับอารมณ์ของตัวเองมากในช่วงนี้ บ างทีwี เข้าwี ออก ใครจะทำอะไรก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสียหมด

จนเกิ ดความเครียดจนปวดต าดว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดี

แถมเงิ นทองก็จะร าบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโช ค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่

ที่มาเร่ขายใกล้สถานที่ศั กดิ์สิท ธิ์

•เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

t n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.