May 28, 2022

ทำถูกวิธีขึ้น บ้านใหม่ ชีวิต เจริญม ากขึ้น อยู่เย็ นเป็น สุข

วันนี้เรามีเรื่องเล่า เกี่ยวกับความเชื่อ ของการซ้อบ้านใหม่ หรือ มือ 2 ท่านใดที่ได้ซื้อบ้ า นใหม่ไม่ว่าจะเป็นใหม่มือห นึ่ ง หรือเป็นมือสอง

ที่ซื้อมาจากคนอื่นที่เคยมีคนอาศัยอยู่นั้น หากกำลังเตรียมตัวที่กำลังจะโยกย้ายเข้าไปอยู่บ้ า นใหม่ พิธีสำคัญที่ได้ยึดถือและมีการปฏิบัติ

บอกต่อกันมาให้ทำก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่อาศัย โดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่สำคัญ ต่างๆนั้นจะมีเจ้าที่เจ้าทางจะคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครอง

ผู้ที่อาศัยจะต้องมีการไหว้เคารพนับถือเพื่อเกิดเป็นผลดีให้กับ ตัวคุณเอง รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้ า นจะเกิดเป็นความสงบสุขอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

สิ่งที่ต้อ งเต รียมทำพิธีเข้าบ้ า นใหม่ครั้งแรก

1 พวง มาลัยดา วเรือง

2 น้ำเ ปล่า

3 พ ระพุท ธรู ป

4 หม า กพ ลู

5 กล่ องใ ส่ทอง เพชร หรือเครื่ อง ประดับ อัญมณี มีค่า = ความ ร่ำร วย มั่งมีเงิ นทอง

6 ดอก กุห ลาบ = เส้นทาง ข้างหน้ ต่อไปจะได้ โรยด้วยกลี บกุหลาบ

7 ด อก รัก = ความรั ก ความเ อื้ออาทรกัน

8 ข้าว ตอก ถั่ว งา = ความ เจริญง อก งา มยิ่งขึ้ นไป

9 ถังน้ำ ถัง ข้าวส า ร (ใส่เต็ มถั ง) = ความอุ ดม สมบู รณ์

10 หอ มแดง กระ เที ยม พริกแห้ง กะ ปิ น้ำปลา น้ำตาลท ราย เกลื อ = ข้าวปลา อาหารมีกินมีใช้

11 เงิ นแบงค์ 90 0 บาท เงินเห รียญ 99 บาท เป็ น 999 = มีแต่ความเจริญก้าวห น้ายิ่ งขึ้นไป

12 ดอกด าว เรือง = ความรุ่งเรื อง เจริญรุ่งโรจน์

13 เหรี ย ญ จะเป็นเห รียญ บาท หรือสิบบา ทก็ได้ = เงินทอ งเต็มบ้ า น

14 ดอก ไม้ที่ มีความห มาย ดีเพื่ อนำมาไว้โปรยรอบบ้ า น

15 เครื่อ งบูชาพ ระ เช่น ธูป เทียน กระถางธูป แจ กันดอ กไม้

ผลไม้ 5 ชนิ ดสำห รับไหว้เ จ้า ที่เจ้าทาง

1 มะพร้าว ความบริสุทธิ์

2 ส้ม ความโชคดี เจอแต่สิ่งดีเป็น

3 ทับทิม คุ้มครองกันภัย

4 กล้วย เชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งการขยายสาขา กิจการ การมีบุตรสืบสกุล มีบริวารมาก

5 สาลี่ เรื่องคุณงามความดีเอาไว้อย่างมั่นคง เงินทองมิให้หาย

ขนม 5 อย่าง เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน และขนมถ้วยฟู

พิ ธีก า รที่ ทำ

1 ไปถึงบ้ า นใหม่ก่อ นฤก ษ์เวลาที่เราได้หาเอาไว้ จากนั้นให้ทำการจัดเตรียม สิ่งของข้างต้นให้พร้อม

2 ก่อนเข้าป ระตู หน้าบ้ า นให้เจ้าของบ้ า นหยิบขึ้นมาจำนวน 1 ก้อนกำเอาไว้อยู่ในมือ พร้อม คำอธิษฐาน

ตั้งจิตให้มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนี้ สิ่งไม่ดีขอให้อย่าเข้ามา จากนั้นให้เราวางหิน ลงที่หน้าบ้ า น

ให้คุณพ่อเป็ นคนเดินองค์พระพุทธรูปเข้ามาในบ้ า น พี่ ป้าน้าอาให้ถือพานเงินพานทองเข้ามาในบ้ า น

ส่วนคุณแม่ให้ ถือข้าวส า รอาหารแห้ง ส่วนคนอื่นๆก็ช่วยกันถือของต่างๆตามเข้ามา

3 ให้นำพระพุทธรูปวางเอาไว้ที่ห้องพระในบริเวณที่ได้จัดเ ตรียมเอาไว้ จาก นให้ทำการจุดธูปเทียนอธิษฐาน จิตให้

ท่านได้คุ้มครองปกปักรักษาและอวยพรให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีเริ่มที่ดีเข้ามา การที่เราจะเข้าสู่บ้ านใหม่นั้นเจ้าของบ้ า น

จะต้องมีการทำพิธีเข้าบ้ า นใหม่ก่อน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเข้าอยู่ที่ดี ให้หัวหน้าครอบครัวหรือให้เจ้าของบ้ า นเป็นผู้ประกอบ

พิธีก ร ร มทั้งหมด และสิ่งสำคัญนั้นจะต้องมีการอัญเชิญพระพุทธ ประจำบ้ านที่ได้เคารพและนับถือมาประดิษฐานเพื่อคอย

ปั ด เป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้ า นของเราและในขณะที่ได้มีการอัญเชิญการจุดธูปเทียนเพื่อเป็นการบูชานั้นจากนั้น

ให้ตามด้วยการอธิษฐานบอกกล่าวและองค์พระให้ท่านคอยคุ้มครองบ้ า นหลังนี้ให้มีแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้น

สมาชิกในครอบครัวมีความปลอดภัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราได้บอกกันเป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

ที่มีการเชื่อถือและได้ปฏิบัติต่อกันมา หวังได้ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านเพื่อความสบายใจ ความอุ่นใจของตัวเราเอง

รวมถึงผู้อยู่อาศัยด้วยกัน

•เป็นค วามเชื่อ ส่วนบุค คลโปรดใ ช้วิจาร ณญาณใน การอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

P o s t s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published.