รั ฐ บาล เ ตรี ยม ช่วยช าวนา ครัวละ 20,000 บ าท

รั ฐ บาล เ ตรี ยม ช่วยช าวนา ครัวละ 20,000 บ าท

นับเป็นข่าวดี…..ที่ผ่านมา เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เต รียมช่วยชาวนาปี 63/6 มาตรการช่วยเกษ ตรกรเรื่องค่ าบริหารจัดการ

และปรับปรุงคุณภาพ รา ยละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บ าทการประกันรา ยได้เกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปี2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 ถึง 31 พ.ค. 64

โดยชนิดของข้าว คือ

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ข้าวเปลือกเจ้า

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ข้าวเปลือกเหนียว ณ.ราค าความชื้นไม่เกิน15 เปอร์เซ็น ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ จำนวนประมาณ 4.5 ล้านครัวเรือนส่วนมาตรการคู่ขนานประกอบด้วย มาตรการรักษาเสถียรภาพ

ราค าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 ผ่าน โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีวงเ งินรวม 1.98 หมื่นล้านบ าท โครงการสินเชื่ อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่ าเพิ่ม

โดยสถาบันเกษตรกร วงเงิ นรวม 1.55 หมื่นล้านบ าทโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้ าข้าวในการเก็บสต็อก ในอัตราชดเชยด อกเบี้ ยร้อยละ 3 วงเงิ นรวม

610 ล้านบ าท ทั้ง 3 โครงการนี้ ค าดว่าจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมาสู่ตลาดมาก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก

โคร งการจัดตลาดนัดข้าวเปลื อก และโครงการยกระดับคุณภาพ และต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย

ขอบคุณที่มา…

y o o c o d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *