5 นักษั ตร นี้ มีแต่ความโช คดี

5 นักษั ตร นี้ มีแต่ความโช คดี

ปี กุน

ท่านที่เกิ ด ปีกุนนั้นค่อยข้างท รม า นกับการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ

บางครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่ดว งช ะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห ปลดสิน

จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรง โชคช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดว งของคุณ ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง

ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อยและนอกจากจะได้ปลดห แล้ว

ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโชคเ สี่ ย งโช คเล็กๆ น้อยๆ

ปีม ะเส็ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของการปลดหสิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อย กับการทำมาค้าขาย แต่บ อ ก ได้เลยว่า

ดว งช ะต าของคุณ จะได้ปลดห อย่ างแน่นอนในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอ บโ ก ยเงิน

ในช่วงเดือน จะทำให้คุณได้รับทรั พย์แไม่ทันคาดคิด คาดฝันกันเลยทีเดียวแวด วงการเงินของคุณ ในปีจะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

ปี มะ เ มี ย

ท่านที่เกิ ดปี สองปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าด วงช ะต า จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไรทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระห สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

แต่ทว่าดว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป ที่จะได้ปลดห สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับ ข่าวดีได้เลยการทำมาค้าขายจาก ที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดการงานของคุณจะประสบความไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย

ปีร ะกา

ท่านที่เกิ ดปี นักษัตรระก า ปีแม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ และยังเจอปั ญ ห าอุปส รรคประทุเข้ามาแหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมาก

ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห สินของคุณ จะหมดไปในช่วงไม่เกินกลางปีปั ญหาเล็กๆ น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือน ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อย บ อ กเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

ปีข าล

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ด ว งไม่ค่อยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้ แต่บัดดว งของ

คุณจะเปลี่ ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นและจะดีต่อเนื่ องไปจ นถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โชคลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ดว งจะดีอย่ างมาก

ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วง ก็จะพบกับความสุขความเจริญวาสนาผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใ ช้วิจารณญาณในกา รอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *