May 23, 2022

ยื่ นขอวัค ซีน ทู ตแคนาดา

ล่าสุด ที่สถานทูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมกลุ่มนักศึกษาแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน

เดินทางมายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือและขอให้รัฐบาลแคนาดา ช่วยมอบวัคซีนต้าน โควิด-19 แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเสริมสร้างและกระชับสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่สถานฑูตลงมารับหนังสือ โดยเนื้อหาในหนังสือมีใจความว่า “กราบเรียน ฯพณฯ จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐแคนาดา

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่งต่อสหพันธรัฐแคนาดา ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยรัฐบาลฯ สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวแคนาดาอย่างทั่วถึง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง

และสามารถควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นประเทศมหาอำนาจที่ให้ความสำคัญกับชีวิตของ ประชาชนเป็นอันดับแรกและความ

มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขปัจจุบัน ประเทศไทยถูกปกครองโดยรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหาร ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย

โดยแท้จริง ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ไม่มีประสิทธิภาพ วัคชีนที่รัฐบาลจัดฉีดให้ประชาชนได้แก่

วัคชีน Sinovac เป็นวัคซีนที่ด้อยประสิทธิภาพ วัคซีน Astrazeneca ที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัท Siam Bioscience มีปัญหาความขัดข้องล่าช้าในกระบวนการผลิต

ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

ประเทศไทยมีนักเรียนในโรงเรียนจำนวน 7,330,830 คน และมีนักศึกษาจำนวน 1,522,999 คน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้

ไม่สามารถไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ต้องเรียน onine ที่บ้าน ซึ่งจะมีปัญหาต่อการพัฒนาของเด็ก ๆ เหล่านี้ ทั้งในด้านความรู้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ในการนี้ ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย นักเรียน นักศึกษา จึงขอความกรุณาท่านพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ด้วยการบริจาควัคซีน ให้ยืมวัคซีน หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ

แก่ประเทศไทย เพื่อนำไปฉีดให้นักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะสามารถไปโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้ในเร็ววัน ประเทศไทยและสหพันธรัฐแคนาดามีความสัมพันธ์

มายาวนาน ประเทศไทยพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงร่วมกับสหพันธรัฐแคนาดาในฐานะมิตรประเทศ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าภายใต้การนำของท่านและความช่วยเหลือจากสหพันธรัฐแคนาดา

ในการพิจารณามอบวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 แก่ประชาชนชาวไทย จะเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟันยิ่งขึ้น

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ประชาชนไทย แพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน (นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์) นอกจากนี้นายแพทย์ทศพร พร้อมกลุ่มนักเรียน

นักศึกษาแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน ได้เดินทางไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นหนังสือแสดงความขอบคุณที่ ฯพณฯ โจเซฟ อาร์ ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

และรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือโดยจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1.5 ล้านโดส เพื่อนำไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุข ผู้สูงอายุ เด็กในกลุ่มเสี่ยง

และชาวต่างประเทศในไทย

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.